I. ÚS 291/01

11. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatele I. J., zastoupeného JUDr. I. P., advokátkou, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2001, č.j. 29 Ca 504/2000-17 , t a k t o :


Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 10. 5. 2001 domáhá zrušení výše uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně.

Ústavní soud ze spisu Krajského soudu v Brně, sp. zn. 29 Ca 504/2000, zjistil, že napadené usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2001, č.j. 29 Ca 504/2000-17, které nabylo právní moci dne 12. 3. 2001, bylo právní zástupkyni stěžovatele doručeno dne 12. 3. 2001.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Jde o speciální ustanovení zákona o Ústavním soudu, takže ustanovení § 57 odst. 1 o.s.ř. o běhu lhůt tu nelze použít ani přiměřeně (§ 63 zákona o Ústavním soudu).

Z obsahu spisu však plyne, že ode dne doručení napadeného usnesení Krajského soudu v Brně právní zástupkyni stěžovatele, tj. od 12. 3. 2001 - včetně tohoto dne - do odevzdání ústavní stížnosti poště, tj. do dne 11. 5. 2001, uplynula doba 61 dnů, tedy doba o jeden den delší než zákon o Ústavním soudu připouští.

Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. října 2001JUDr. Vojen Guttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2001, sp. zn. I. ÚS 291/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies