III. ÚS 512/01

12. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatele ing. K. R., proti usnesení Vrchního soudu v Praze, č.j. 6 A 547/2000-8, ze dne 18. 5. 2001,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal dne 20. 8. 2001 návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem (dále jen "návrh"), který byl doručen Ústavnímu soudu dne 21. 8. 2001. Návrh byl podán v souvislosti s usnesení Vrchního soudu v Praze, č.j. 6 A 547/2000-8, ze dne 18. 5. 2001, jímž byl odmítnut opravný prostředek proti rozhodnutí Vojenského úřadu sociálního zabezpečení, č.j. 340902/753-510, ze dne 14. 11. 2000, kterým byla zamítnuta žádost navrhovatele o poskytnutí jednorázového odškodnění podle zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945. Zamítnutí bylo odůvodněno tím, že navrhovatel nesplňoval žádnou z podmínek pro uvedené odškodnění. Současně podaným návrhem navrhovatel brojil proti uvedenému zákonu a žádal, aby Ústavní soud podle jeho názoru nedostatečnou právní úpravu napravil.

Podle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Lhůta počíná plynout dnem doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

V předmětné věci je rozhodnutím o opravném prostředku ve smyslu § 72 odst. 2 označené usnesení Vrchního soudu v Praze. Podle sdělení tohoto soudu ze dne 24. 9. 2001, č.j. 6 A 547/2000-11, bylo napadené usnesení doručeno navrhovateli dne 8. 6. 2001. Tímto dnem počala plynout šedesátidenní lhůta k podání ústavní stížnosti. Lhůta k podání ústavní stížnosti skončila dne 6. 8. 2001.

Vzhledem k uvedenému nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. října 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 10. 2001, sp. zn. III. ÚS 512/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies