III. ÚS 458/01

15. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu zastupitelstva obce Nezvěstice, 332 04 Nezvěstice, právně zastoupeného JUDr. J. R., advokátkou, směřujícímu proti rozhodnutí Okresního úřadu Plzeň-jih, ze dne 26. 4. 2001, čj. 624/01/KP,
t a k t o :
N á v r h s e o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal dne 6. 10. 2001 návrh na zahájení řízení, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 8. 10. 2001. Předmětný návrh směřoval proti rozhodnutí Okresního úřadu Plzeň-jih, ze dne 26.4.2001, čj. 624/01/KP, kterým byl pozastaven výkon obecně závazné vyhlášky obce Nezvěstice ze dne 12.3.2001, č. 1/2001, O chovu a držení zvířat na území obce. Navrhovatel tvrdil, že toto rozhodnutí je v rozporu čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť jím bylo zasaženo do samostatné působnosti obce.
Ve smyslu § 35 a 75 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), Ústavní soud nejdříve zkoumal, zda jsou dány podmínky řízení, za kterých může ve věci jednat.
Podle § 124 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, pozastaví okresní úřad její výkon. Pozastavení výkonu nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení obecnímu úřadu. Nezjedná-li nápravu do 3 měsíců od pozastavení jejího výkonu zastupitelstvo obce, které ji vydalo, podá přednosta okresního úřadu nebo zastupitelstvo kraje návrh na její zrušení Ústavnímu soudu.
Rozhodnutí okresního úřadu má tedy jen dočasný, prozatímní procesní charakter. Nejedná se o rozhodnutí konečné, okresní úřad jím obecně závaznou vyhlášku obce neruší, jen dočasně (na dobu 3 měsíců) pozastavuje její výkon. O tom, zda pozastavená vyhláška odporuje zákonu, rozhodne na návrh okresního úřadu, který je povinen takový návrh podat, Ústavní soud. Zastupitelstvo obce tedy není aktivně legitimováno k podání ústavní stížnosti, kterou by napadalo rozhodnutí okresního úřadu o pozastavení výkonu obecně závazné vyhlášky. Oprávněnost takového rozhodnutí bude posuzovat Ústavní soud nepřímo, když bude na návrh okresního úřadu rozhodovat o vyhlášce samotné.
Za daných okolností Ústavnímu soudu nezbylo než návrh podle § 43 odst. 1 písmeno e) zákona o Ústavním soudu, jako návrh nepřípustný, odmítnout.


P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. října 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 15. 10. 2001, sp. zn. III. ÚS 458/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies