III. ÚS 314/01

15. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti obchodní společnosti B., spol. s r.o., zastoupené JUDr. J. G., advokátkou, proti rozhodnutí Ministerstva financí, č.j. 392/138 481/2000, ze dne 30. 3. 2001,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelka podala dne 24. 5. 2001 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl doručen Ústavnímu soudu dne 25. 5. 2001. Návrh směřoval proti rozhodnutí Ministerstva financí, č.j. 392/138 481/2000, ze dne 30. 3. 2001, aniž by byl blíže odůvodněn. Navrhovatelka pouze sdělila, že návrh byl podán v zákonem stanovené lhůtě a bude odůvodněn později.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a navrhovatelka sama tento návrh nedoplnila, vyzval ji Ústavní soud podle § 41 písm. b) citovaného zákona k odstranění vad podání ve lhůtě 5 dnů od doručení výzvy s upozorněním, že pokud vady nebudou ve lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut. Výzva k odstranění vad byla doručena dne 21. 6. 2001, lhůta k odstranění vad marně uplynula dne 26. 6. 2001.

Navrhovatelka teprve podáním ze dne 9. 7. 2001, doručeným Ústavnímu soudu dne 10. 7. 2001, sice upřesnila původní podání ze dne 24. 5. 2001, avšak ani tímto podáním neodstranila vady, kterými návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti trpěl. Navrhovatelka především řádně neoznačila účastníky řízení ve vztahu k navrhovanému petitu, dále pak ve vztahu k navrhovanému petitu není splněna náležitost návrhu podle § 72 odst. 4 zákona o Ústavním soudu.

S ohledem na to, že navrhovatelka neodstranila vady podání ve lhůtě k tomu stanovené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. října 2001


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 15. 10. 2001, sp. zn. III. ÚS 314/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies