III. ÚS 315/03

16. 10. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 315/03
Ústavní soud rozhodl dne 16. října 2003 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Muchy, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Miloslava Výborného, ve věci navrhovatele JUDr. T. Ch., zastoupeného Mgr. S. K., advokátkou, o ústavní stížnosti proti usnesení Okresního státního zastupitelství v Ostravě ze dne 18. dubna 2003 sp. zn. 7 Zn 8998/2002 a Policie České republiky, obvodního oddělení Ostrava-střed ze dne 11. března 2003 č. j. MROV-1612/O1-TČ-2002, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í
Navrhovatel se domáhal zrušení výše označených rozhodnutí, dle nichž mu byla uložena pokuta ve výši 5.000.-Kč s tím, že opakovaně neuposlechl výzvy k předložení originálu jisté listiny, a to bez dostatečné omluvy. Uvedl, že výzvě vyhovět nemohl, poněvadž předmětnou listinu neměl v držení, tuto skutečnost sdělil policejnímu orgánu ve stížnosti, kterou proti usnesení policie podal, když se současně upřímně omluvil. Na tuto skutečnost však nebyl vzat zřetel státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Ostravě, který jeho stížnost dne 18. dubna 2003 zamítl. Vyslovil přesvědčení, že uvedenými rozhodnutími bylo zasaženo do práv, která jsou mu zaručena čl. 2 odst. 2, odst. 3 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu stížností napadených rozhodnutí zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Z jejich odůvodnění, jakož i návrhu stěžovatele, je nepochybné, že ten na výzvy učiněné policií 17. února 2003 a 28. února 2003 nereagoval - na policii se nedostavil, žádanou listinu nevydal a své jednání dostatečně neomluvil a jestliže vyslovil omluvu v souvislosti s podanou stížností proti usnesení policie, tu učinil až poté, co mu byla pořádková pokuta ve výši 5.000,-Kč uložena, nikoliv poté, co výzvy neuposlechl. Proto postup orgánů, které vydaly rozhodnutí, proti nimž ústavní stížnost směřuje, byl v souladu s § 66 odst. 1 tr. řádu a pokud jde o rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Ostravě také v souladu s § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu.
Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 16. října 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2003, sp. zn. III. ÚS 315/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies