I. ÚS 392/03

16. 10. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem o ústavní stížnosti stěžovatelů I. P., L. R., a Ing. J. P., proti usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 2. 4. 2003, č.j. 37 D 134/2002-71, a o návrhu, aby Ústavní soud rozhodl ve věci vlastnictví parcely v k.ú. Petřvald u Karviné, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatelé se ústavní stížností z 18. 7. 2003 domáhají zrušení v záhlaví uvedeného usnesení a dále vydání rozhodnutí Ústavního soudu, že vlastníkem parcely v k.ú. Petřvald u Karviné je pan P., který ji - dle tvrzení stěžovatelů - užíval nepřetržitě po dobu 20ti roků v přesvědčení, že je jeho vlastnictvím.

Ústavní soud ze soudního dědického spisu, sp. zn. 37 D 134/2002, zjistil, že citovaným usnesením potvrdil Okresní soud v Karviné nabytí dědictví dědicům ze zákona, a to L. R. a I. P. (každé jednou polovinou), ve věci dědictví nově se objevivšího majetku po zůstaviteli V. R., který zemřel bez zanechání závěti dne 25. 5. 1981. Původní dědické řízení, ve kterém tito dědicové dědictví neodmítli, bylo ukončeno rozhodnutím Státního notářství v Karviné ze dne 24. 9. 1981, sp. zn. D 1515/81. Okresní soud v Karviné uvedl, že mezi dědici v případě tohoto nově se objevivšího majetku nedošlo k dohodě o vypořádání majetku, a proto soud rozhodl o vypořádání dědictví tak, že je potvrdil dědicům podle jejich dědických podílů (ust. § 39 odst. 3 notářského řádu a §§ 483 až 484 o.z.

Podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, přičemž za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení.

Ústavní soud z uvedeného soudního spisu dále zjistil, že v souzené věci nebylo proti napadenému usnesení Okresního soudu v Karviné podáno odvolání, byť bylo přípustné. Je tedy zřejmé, že stěžovatelé, kteří řádný opravný prostředek nepodali, nevyčerpali všechny procesní prostředky, které jim zákon k ochraně jejich práva poskytuje. Proto je ústavní stížnost nepřípustná (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k tomu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost jako návrh nepřípustný odmítl [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu].

Ústavní soud navíc uvádí, že i kdyby byla ústavní stížnost - podaná proti napadenému usnesení, které bylo stěžovatelům doručeno podle ustanovení § 46 odst.4 o.z. dne 18. 4. 2003 - přípustná, byla podána po lhůtě zákonem stanovené. Od uvedeného dne do podání ústavní stížnosti ze dne 18. 7. 2003 (která byla téhož dne svěřena poštovní přepravě) uplynula totiž podstatně delší doba než doba 60 dnů, kterou připouští v ustanovení § 72 odst. 2 zákon o Ústavním soudu. Vzhledem k tomu by musela být odmítnuta jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu).

Za tohoto stavu se Ústavní soud nezabýval návrhem stěžovatelů, aby rozhodl o vlastnictví parcely v k.ú. Petřvald u Karviné. Ostatně k jeho projednání a rozhodnutí není podle Ústavy ČR a zákona o Ústavním soudu oprávněn, takže by jej musel odmítnout jako návrh, k jehož projednání není příslušný [§ 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 16. října 2003


JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2003, sp. zn. I. ÚS 392/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies