II. ÚS 441/03

17. 10. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele L. H., o návrhu ze dne 31. 8. 2003, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel se "ústavní stížností" doručenou Ústavnímu soudu dne 4. 9. 2003 obrátil na Ústavní soud se žádostí o přešetření postupu Okresního soudu v Liberci v řízení vedeném pod sp. zn. 3 T 591/80. Domnívá se, že uvedeným rozhodnutím a řadou dalších skutečností specifikovaných v návrhu došlo k zásahu do jeho ústavně zaručených práv a svobod.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání ve lhůtě 21 dne. Jeho přípis byl navrhovateli doručen oproti podpisu dne 18. 9. 2003. Dne 23. 9. 2003 a dne 29. 9. 2003 navrhovatel podal k poštovní přepravě přípisy, v nichž pouze opakuje námitky nesprávného postupu ve výše zmíněné trestní věci a rozvíjí svůj názor na domnělé porušení svých ústavně zaručených práv.

Ústavní soud je nucen konstatovat, že dne 9. 10. 2003 uplynula soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad podání, aniž je navrhovatel přes poučení o zákonných následcích odstranil.

Ústavní soud při posouzení případu přihlédl k tomu, že navrhovateli byly výše uvedenou výzvou Ústavního soudu vytčeny vady návrhu, přičemž byla zdůrazněna zejména jeho povinnost plynoucí z ustanovení § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, na základě speciální plné moci. Navrhovatel byl informován, že citovaný zákon neumožňuje ustanovit advokáta z úřední moci, avšak dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo na poskytnutí právní pomoci advokátem a na to, aby mu byl v případě, že mu tato pomoc bude odmítnuta, přidělen advokát, určený Českou advokátní komorou (110 00 Praha 1, Národní 16). Navrhovatel byl dále upozorněn, že pokud vytčené vady podání nebudou ani v této lhůtě odstraněny, bude návrh bez dalšího dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Navrhovatel však v řízení nadále vystupoval bez nutného právního zastoupení. Před Ústavním soudem v minulosti přitom vedl řadu již skončených řízení. Jsou mu tedy nepochybně dobře známy náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, které stanoví citované ustanovení zákona.

Za situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.


P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. října 2003 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodajZa správnost vyhotovení:

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2003, sp. zn. II. ÚS 441/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies