IV. ÚS 439/03

24. 10. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

IV. ÚS 439/03


Ústavní soud ČR rozhodl dne 24. října 2003 o ústavní stížnosti R. R., zastoupené JUDr. O. Ch., advokátem, proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru vnitřních věcí, ze dne 23.6.2003, čj. 4500/03, ve spojení s rozhodnutím Městského úřadu Říčany ze dne 8.4.2003, čj. 703/2003/OSA-00146,
takto:
Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 14.8.2003, domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru vnitřních věcí, ze dne 23.6.2003, čj. 4500/03, a Městského úřadu Říčany ze dne 8.4.2003, čj. 703/2003/OSA-00146, kterými byla zamítnuta žádost stěžovatelky o vydání cestovního dokladu. Stěžovatelka tvrdila, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno její základní právo na svobodu pohybu a pobytu zaručené čl. 14 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a právo zaručené čl. 14 odst. 2 Listiny, podle kterého každý, kdo se oprávněně zdržuje na území ČR má právo svobodně je opustit. Dále namítala, že bylo zasaženo i do jejího základního práva na ochranu zdraví, zaručeného čl. 31 Listiny.
Ve smyslu § 35 a 75 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, Ústavní soud nejdříve zkoumal, zda jsou dány podmínky řízení, za kterých může ve věci jednat.
V této souvislosti je třeba vzít v úvahu ust. § 75 odst. 1 citovaného zákona, podle kterého je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení.
Ze spisového materiálu vyplývá, že stěžovatelka požádala dne 10.3.2003 Městský úřad Říčany o vydání cestovního dokladu. Rozhodnutím ze dne 8.4.2003, čj. 703/2003/OSA-00146, byla žádost zamítnuta. Rozhodnutí bylo odůvodněno tím, že k dotazu odboru správních agend - oddělení cestovních dokladů Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem, pobočka Liberec, zaslalo Městskému úřadu Říčany žádost o odepření vydání cestovního dokladu podle § 23 písmeno b) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, neboť proti stěžovatelce je vedeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin podle § 128 odst. 1 a 4 a § 256 odst. 1 a 4 trestního zákona. V takovém případě musí správní orgán ve správním řízení odejmout vydaný cestovní doklad nebo odepřít vydání cestovního dokladu. Stěžovatelka napadla toto rozhodnutí odvoláním, které Krajský úřad Středočeského kraje, odbor vnitřních věcí, dne 23.6.2003 rozhodnutím čj. 4500/03 zamítl a rozhodnutí Městského úřadu Říčany potvrdil.
Toto rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje napadla stěžovatelka ústavní stížností. Přitom rozhodnutí Krajského úřadu je nepochybně správním rozhodnutím, které je možno ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., správního řádu soudního, napadnout správní žalobou. Tuto možnost však stěžovatelka nevyužila a obrátila se přímo na Ústavní soud. Je tedy zřejmé, že nevyčerpala všechny procesní prostředky, které jí zákon k ochraně jejího práva poskytuje.
Ústavní soud proto stížnost podle § 43 odst. 1 písmeno e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v § 75 odst. 1 téhož zákona, jako nepřípustný odmítl.


P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.


V Brně dne 24. října 2003

JUDr. Miloslav Výborný
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 24. 10. 2003, sp. zn. IV. ÚS 439/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies