III. ÚS 368/03

30. 10. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 368/03
Ústavní soud rozhodl dne 30. října 2003 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Muchy, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Miloslava Výborného, ve věci navrhovatele Z.-M. a. s. zastoupeného Mgr. V. H., advokátem, o návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 165/2003 Sb., t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í
Navrhovatel se domáhal zrušení vyhlášky č. 165/2003 Sb., jíž Ministerstvo práce a sociálních věcí individuálně označilo stěžovatele za subjekt, na který se s účinností od 1. srpna 2003 rozšířila působnost kolektivní smlouvy vyššího stupně. Vyslovil přesvědčení, že touto vyhláškou Ministerstvo práce a sociálních věcí porušilo práva stěžovatele, zakotvená v čl. 2 odst. 1 a 2, v čl. 4 odst. 1, 2 a 4, v čl. 11, čl. 26 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod .
Z obsahu § 64 odst. 2 až 4 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, kdo je oprávněn podat návrh na zrušení jiného právního předpisu (tj. mimo zákonů), z odst. 2 písm. d) téhož ustanovení pak, že oprávněným je i ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 citovaného zákona, tj. kdo podal ústavní stížnost s tím, že uplatněním označeného právního předpisu nastala skutečnost, která je předmětem stížnosti a podle tvrzení stěžovatele je právní předpis v rozporu s ústavním zákonem, popřípadě se zákonem, jedná-li se o jiný právní předpis. Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem [§ 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
S ohledem na uvedené a na zjištění, že navrhovatel nepodal ústavní stížnost dle § 72 a ve smyslu § 74 zákona o Ústavním soudu, nutno konstatovat, že stěžovatel není oprávněným subjektem k podání návrhu na zrušení označeného právního předpisu. Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku uvedeno [§ 64 odst. 2 písm. d), § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s odst. 1 písm. c) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 30. října 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2003, sp. zn. III. ÚS 368/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies