III. ÚS 358/03

04. 11. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 358/03

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 4. listopadu 2003 ve věci navrhovatele J. H., zastoupeného JUDr. J. O., advokátem, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci ze dne 29. května 2003 č. j. 59 Ca 32/2002-75, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í
Navrhovatel, který se domáhal zrušení výše označeného rozhodnutí, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 10 dnů a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle něhož neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.
Z obsahu ústavní stížnosti podané k doručení Ústavnímu soudu dne 15. července 2003 a po výzvě k odstranění vad návrhu stěžovatelem předloženého usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec ze dne 2. října 2003 č. j. 59 Ca 32/2002-90 a ze dne 15. srpna 2003 č. j. 59 Ca 32/2002-83 bylo zjištěno, že navrhovatel, který podal ústavní stížnost proti usnesení jmenovaného soudu ze dne 29. května 2003 č. j. 59 Ca 32/2002-75, neodstranil vady návrhu - nepředložil k ústavní stížnosti kopii rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, tj. rozhodnutí, proti němuž ústavní stížnost směřuje (§ 72 odst. 4 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů, když tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. K ústavní stížnosti musí být přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2 a 4, § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
S ohledem na citovaná právní ustanovení a na uvedená zjištění bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. o Ústavním soudu].
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. listopadu 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 11. 2003, sp. zn. III. ÚS 358/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies