III. ÚS 348/03

06. 11. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 348/03
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 6. listopadu 2003 ve věci navrhovatele L. B., o návrhu ze dne 29. června 2003, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í
Navrhovatel ve svém podání uvedl, že v České republice jsou trvale porušována lidská práva a svobody, když současně poukázal na své postavení ovlivněné špatným zdravotním stavem a na problémy, s nimiž se musí potýkat.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů, když tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. K té musí být přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje. Nemá-li návrh na zahájení řízení náležitosti dle zákona o Ústavním soudu, je o tom navrhovatel vyrozuměn a vyzván k odstranění vad návrhu v určené lhůtě. Fyzické a právnické osoby jako účastníci řízení musí být před Ústavním soudem zastoupeny advokátem nebo notářem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2 a 4, § 41 písm. b), § 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Navrhovatel byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) výše citovaného zákona, dle něhož neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Výzvu obdržel dne 9. října 2003, vady návrhu však ve lhůtě neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 30 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. listopadu 2003


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 6. 11. 2003, sp. zn. III. ÚS 348/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies