III. ÚS 306/03

06. 11. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 306/03

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 6. listopadu 2003 ve věci navrhovatelů 1) Z. O., a 2) P.O., o ústavní stížnosti na postup vyšetřování, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í
Navrhovatelé se cestou ústavní stížnosti domáhali přezkoumání postupu vyšetřování úmrtí J. O.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů, když tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Fyzické a právnické osoby jako účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem nebo notářem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. Nemá-li návrh na zahájení řízení náležitosti dle zákona o Ústavním soudu, soudce nebo jím pověřený asistent účastníka o tom vyrozumí a určí mu lhůtu k odstranění vad návrhu [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2, § 30 odst. 1 a § 41 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
První navrhovatelka obdržela výzvu k odstranění vad návrhu dne 26. června 2003, druhý navrhovatel pak dne 30. června 2003, žádný z nich je ve lhůtě neodstranil, přes poučení o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, učiněného ve výzvě zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku uvedeno [§ 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona o Ústavním soudu].
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. listopadu 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 6. 11. 2003, sp. zn. III. ÚS 306/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies