III. ÚS 389/03

10. 11. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 389/03


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatelky V. T., proti rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 10. března 2000, čj. 6 C 4/99-67, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Ve formálně vadném návrhu, doručeném Ústavnímu soudu dne 8. srpna 2003, poukázala stěžovatelka na řízení, které probíhalo u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 6 C 4/99. Navrhovatelka se domáhala svým návrhem zrušení rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti (6 C 4/99-67).

Formální vady, které spočívaly v tom, že navrhovatelka nebyla zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon) a návrh nebyl předložen v potřebném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona), byly navrhovatelce vytknuty výzvou (č. l. 2 spisu Ústavního soudu), kterou navrhovatelka převzala dle doručenky
26. září 2003, a současně jí byla k odstranění vad návrhu stanovena 30denní lhůta. Navrhovatelka se poté svým podáním ze dne 20. října 2003 obrátila na předsedu Ústavního soudu. Předseda Ústavního soudu ve své odpovědi ze dne 3. listopadu 2003 zdůraznil nutnost právního zastoupení před Ústavním soudem.

Za situace, kdy navrhovatelka vytknuté formální vady svého návrhu ve stanovené lhůtě ani později neodstranila, zejména nesplnila povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem (lhůta marně uplynula v pondělí dne 27. října 2003), nezbylo Ústavnímu soudu než takto vadně podaný návrh odmítnout pro neodstranění vytknutých vad [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona], jak je z výroku tohoto usnesení patrno. Nad rámec rozhodovacích důvodů je možné konstatovat, že z příloh připojených k návrhu vyplývá, že napadený rozsudek Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 10. března 2000
(6 C 4/99-67) nabyl právní moci dne 21. června 2000. Z příloh nevyplývá, že by navrhovatelka využila možnost podat proti němu odvolání, což by bylo důvodem odmítnutí jejího návrhu z důvodu jeho nepřípustnosti [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona], nehledě ke zřejmému uplynutí zákonem stanovené 60denní lhůty pro podání návrhu (§ 72 odst. 2 zákona).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 10. listopadu 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 11. 2003, sp. zn. III. ÚS 389/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies