III. ÚS 400/03

11. 11. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 400/03

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 11. listopadu 2003 ve věci navrhovatele K. N., zastoupeného JUDr. V. K., advokátem, o ústavní stížnosti proti postupu Finančního úřadu v Českých Budějovicích ve věci č. j 231989/01/077930/2615 a rozhodnutí Finančního úřadu v Českých Budějovicích ze dne 29. července 2003 č. j. 190879/03/077930/5795, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel se cestou ústavní stížnosti domáhal zrušení rozhodnutí Finančního úřadu v Českých Budějovicích č. j. 190879/03/077930/5795, jímž dne 29. července 2003 nevyhověl jeho námitce proti postupu pracovníka správce daně ve věci kontroly daně z příjmu fyzických osob, zahájené dne 13. listopadu 2001 protokolem č. j. 231989/01/077930/2615. Současně navrhl, aby bylo jmenovanému finančnímu úřadu zakázáno pokračovat v zahájené kontrole za období roku 1996, 1997, 1998 a 1999. Ústavní stížnost odůvodnil tím, že za předmětná období byla již dříve kontrola provedena, vyměřena také dodatečným platebním výměrem daň, a proto vyslovil přesvědčení, že postupem správce daně bylo porušeno právo, zakotvené v čl. 2 odst. 2, čl. 11 odst. 5 a čl. 36 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 1 Ústavy České republiky.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů, když tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje. Za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2, § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu návrhu bylo zjištěno, že ústavní stížnost nesměřuje proti rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje - napadá rozhodnutí příslušného finančního úřadu, týkající se postupu jeho pracovníků při výkonu správy daní, jakož i jeho činnosti, vyplývající ze zákona č. 337/1992 Sb. Nutno konstatovat, že námitky, uplatněné u Finančního úřadu v Českých Budějovicích i v ústavní stížnosti, týkající se zahájení daňové kontroly za označená období a postupu daňového úřadu, lze uplatnit po jejím ukončení - po rozhodnutí, jež z výsledků daňové kontroly vyplyne, a to cestou procesních prostředků, které zákon k ochraně tvrzených práv stěžovateli poskytuje (zák. č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 150/2002 Sb.).
Pro výše uvedené byl návrh jako nepřípustný odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. e), § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. listopadu 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2003, sp. zn. III. ÚS 400/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies