II. ÚS 449/03

14. 11. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatelů a) ing. D. H., b) F. Z., a c) ing. J. K., o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 6. 2003, čj. 28 Cdo 750/2003-27, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2002, sp. zn. 15 Co 380/2003, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3, čj. Nc 1301/2002-4 (stěžovatelé neuvádějí datum vydání tohoto rozhodnutí), t a k t o :

Návrh se o d m í t á .O d ů v o d n ě n í :

Návrhem ze dne 9. 9. 2003, doručeným Ústavnímu soudu dne 11. 9. 2003, se navrhovatelé domáhají zrušení shora uvedených rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 3. Dovolávají se přitom svých práv, zaručených čl. 1, čl. 3 odst. 3, čl. 7, čl. 10 odst. 1 a 2, čl. 11 odst. 1 a odst. 3 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Vzhledem k tomu, že jejich podání nesplňovalo náležitosti zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (navrhovatelé především nebyli zastoupeni advokátem ve smyslu ustanovení § 30 cit. zák.), byli navrhovatelé vyzváni k odstranění vad podání ve 20denní lhůtě. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeni advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jejich návrh odmítnut. Navrhovatelé byli též informováni, že mají v případě potíží s právním zastoupením možnost obrátit se na Českou advokátní komoru se sídlem na Národní tř. 16 v Praze 1. Uvedená výzva byla doručena oproti podpisu stěžovateli b) dne 29. 9. 2003 a stěžovateli c) dne 23. 9. 2003. Stěžovatelka a) zjevně nebyla při doručování zastižena, zásilka jí proto byla dne 23. 9. 2003 uložena, o čemž byla téhož dne informována. Vzhledem ke skutečnosti, že si zásilku nevyzvedla do deseti dnů od uložení, považuje se za den doručení poslední den této lhůty, tj. pátek 3. 10. 2003 (§ 46 odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád).

Navrhovatelé vady návrhu ve 20denní lhůtě k tomu určené neodstranili, přestože byli upozorněni na případné následky a přestože byli informováni o možnostech, jak si obstarat právní zastoupení.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh, dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout, neboť navrhovatelé neodstranili vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.
V Brně dne 14. listopadu 2003 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Za správnost vyhotovení:

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 11. 2003, sp. zn. II. ÚS 449/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies