II. ÚS 435/03

14. 11. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele I. D., o návrhu, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 29. 8. 2003, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel "ústavní stížností" ze dne 26. 8. 2003 žádá, aby Ústavní soud zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 31. 3. 2003, sp. zn. Nc 8/2003, usnesení téhož soudu ze dne 30. 11. 2001, sp.zn. Nc 16/2001, a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 11. 2001, sp. zn. Nco 64/2001, neboť se domnívá, že postupem uvedených obecných soudů došlo k dotčení jeho ústavně zaručených práv. Vznáší dále řadu procesních návrhů.
Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání ve lhůtě 21 dne s upozorněním, že, jestliže vytčené vady ve stanovené lhůtě neodstraní, bude jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona odmítnut. Tento přípis Ústavního soudu byl navrhovateli doručen dne 19. 9. 2003.
Dne 9. 10. 2003 byl Ústavnímu soudu doručen přípis navrhovatele, v němž žádá o prodloužení lhůty k odstranění vad alespoň o patnáct dnů. Ústavní soud přípisem doručeným navrhovateli oproti podpisu dne 16. 10. 2003 jeho žádosti vyhověl.
Ústavní soud je nucen konstatovat, že dne 5. 11. 2003 uplynula soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad podání, aniž je navrhovatel odstranil.
Za situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně dne 14. listopadu 2003 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj


Za správnost vyhotovení:

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 11. 2003, sp. zn. II. ÚS 435/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies