II. ÚS 475/03

21. 11. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatelky MVDr. Ing. M. Š., Ph.D., o návrhu, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 6. 10. 2003, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatelka "ústavní stížností" ze dne 1. 10. 2003 žádá Ústavní soud o přešetření postupu Městského soudu v Brně v řízení vedeném pod sp. zn. 62 C 2402/2000, ŽTJ 99/025/147, neboť se domnívá, že jím došlo k dotčení jejích ústavně zaručených práv.
Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud navrhovatelku k odstranění vad podání ve lhůtě 21 dne s upozorněním, že, jestliže vytčené vady ve stanovené lhůtě neodstraní, bude její návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona odmítnut. Tento přípis Ústavního soudu byl navrhovatelce doručen dne 24. 10. 2003.
Ústavní soud je nucen konstatovat, že dne 14. 11. 2003 uplynula soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad podání, aniž je navrhovatelka odstranila.
Za situace, kdy navrhovatelka i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranila, nezbylo Ústavnímu soudu, než její návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně dne 21. listopadu 2003 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj
Za správnost vyhotovení:

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2003, sp. zn. II. ÚS 475/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies