IV. ÚS 586/03

25. 11. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

IV. ÚS 586/03


Ústavní soud rozhodl dne 25. listopadu 2003 o návrhu J. M., na obnovu řízení před Ústavním soudem ve věci sp. zn. III.ÚS 371/03,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 12. 11. 2003, doručeným Ústavnímu soudu téhož dne, se navrhovatel domáhá obnovy řízení před Ústavním soudem ve věci zrušení usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 1. 7. 2002 čj. 29 E 536/2002-6. Svůj návrh odůvodňuje tím, že soudce Ústavního soudu JUDr. Jiří Mucha usnesením ze dne 31. 10. 2003 sp. zn. III.ÚS 371/03 odmítl podání navrhovatele směřující proti shora označenému usnesení Okresního soudu v Mostě, aniž by navrhovateli ustanovil obhájce, přestože tak stanoví čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Navrhovatel má za to, že tento postup je diskriminující a svědčí o porušení lidských práv.

Po posouzení podání Ústavní soud shledal, že se jedná o návrh, k jehož projednání není příslušný. Řízení před Ústavním soudem je v důsledku zvolené podoby specializovaného a koncentrovaného modelu ústavního soudnictví v České republice řízením jednoinstančním a rozhodnutí Ústavního soudu jsou konečná. Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, obecně nezná možnost obnovy řízení a ani podle ustanovení § 63 tohoto zákona nelze přiměřeně použít příslušná ustanovení občanského soudního řádu. Je tomu tak proto, že druhy řízení a jejich důvody taxativně vypočítává Ústava ČR, a podpůrné použití ustanovení občanského soudního řádu, či jiného řádu, nemůže vést k jejich rozšíření. Může sloužit pouze pro postup při řízeních, která jsou v Ústavě a v zákoně o Ústavním soudu výslovně uvedena (srov. usnesení sp. zn. II.ÚS 458/98, publ. in Sbírka nálezů a usnesení ÚS, sv. 12, usn. č. 75). Zákon o Ústavním soudu připouští obnovu řízení pouze ve výjimečném případě, a to podle hlavy druhé oddílu šestého, tj. v řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky pro spáchání velezrady.

Z výše uvedených důvodů Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh na obnovu řízení ve věci sp. zn. III. ÚS 371/03 podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, pro nedostatek příslušnosti Ústavního soudu odmítnout, aniž by považoval za nutné vést navrhovatele k odstranění vad návrhu, neboť o nutnosti dodržení formálních náležitostí ústavní stížnosti byl navrhovatel Ústavním soudem opakovaně poučován pod sp. zn. III.ÚS 533/99, III.ÚS 335/03 a III.ÚS 371/03.


Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.


V Brně dne 25. listopadu 2003JUDr. Miloslav Výborný
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2003, sp. zn. IV. ÚS 586/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies