IV. ÚS 581/03

28. 11. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti podané J. B., zastoupeným JUDr. J. B., advokátkou, směřující proti pravomocným rozhodnutím ministra financí ČR ze dne 29.8.2003, čj. ZK 45 973/2003 a čj. 533/28 837/2003 ze dne 8.4.2003, jakož i proti rozhodnutí Ministerstva financí ČR ze dne 20.12.2002, čj. 533/141 591/2002,
takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 11.11.2003, se stěžovatel dožaduje zrušení rozhodnutí uvedených v záhlaví tohoto usnesení, s odůvodněním, že nepovolením přezkumu specifikovaných daňových rozhodnutí postupem dle § 55b zákona č. 337/1992 Sb., daňového řádu, jakož i tím, že žádost o přezkum byla projednávána déle jak 15 měsíců, došlo k porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod.
Ústavní soud, aniž by považoval za nutné vyžadovat vyjádření účastníka řízení, především konstatuje, že rozhodnutí, kterým se přezkoumání napadených daňových rozhodnutí nepovoluje, bylo vydáno 20.12.2002 a stěžovateli doručeno dne 9.1.2003. Tímto dnem tedy počala běžet lhůta pro podání ústavní stížnosti, event. správní žaloby. Pokud stěžovatel odvozuje to, že má dosud lhůtu pro podání Ústavnímu soudu otevřenu, z data doručení rozhodnutí ministra financí ze dne 29.8.2003, pak se mýlí, neboť tímto rozhodnutím bylo pouze deklarováno, že rozhodnutí Ministerstva financí ČR o zastavení řízení ze dne 8.4.2003 bylo zákonné (což nepochybně bylo, i dle názoru Ústavního soudu). Ústavní stížnost je tedy podána pozdě, neboť promeškanou šedesátidenní lhůtu dle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon"), nelze zhojit podáváním dalších návrhů, které nemají oporu v právním řádu.
Ústavní soud však považuje za vhodné dále upozornit, že i pokud by byla ústavní stížnost proti rozhodnutí o nepovolení přezkumu dle § 55b daňového řádu podána včas, musela by být odmítnuta, a to z důvodů, které vyjádřilo plénum Ústavního soudu ve stanovisku publikovaném jako usnesení č. 5, ve svazku 21 Sbírky nálezů a usnesení ÚS ČR. Svůj názor na povahu tzv. dozorčích prostředků, mezi něž přezkoumání dle cit. ustanovení daňového řádu náleží, vyložil Ústavní soud zejména v posledním odstavci na str. 483 cit. svazku. Na argumenty tam uvedené odkazuje i v této věci.
Z výše uvedených důvodů Ústavní soud podanou stížnost odmítl dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 28. listopadu 2003JUDr. Pavel Varvařovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2003, sp. zn. IV. ÚS 581/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies