III. ÚS 462/03

02. 12. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 462/03
Ústavní soud rozhodl dne 2. prosince 2003 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele L. S., zastoupeného JUDr. B. S., advokátkou, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. listopadu 2002 sp. zn. 8 To 426/2002 a usnesení Městského soudu v Brně ze dne 28. srpna 2002 sp. zn. 6 Nt 78/2002, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í
Ústavní stížností, podanou k poštovní přepravě dne 13. října 2003, se stěžovatel s poukazem na tvrzené dotčení v ústavně zaručeném základním právu zakotveném v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod domáhal, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedená rozhodnutí obecných soudů.
Dotazem vzneseným vůči Městskému soudu v Brně, resp. z fotokopie "dodejky" tamním soudem zaslané, Ústavní soud zjistil, že usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. listopadu 2002 sp. zn. 8 To 426/2002 bylo stěžovateli doručeno dne 2. dubna 2003.
Podle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, přičemž za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení (§ 75 odst. 1 zákona). V předmětné věci bylo napadené usnesení Krajského soudu v Brně doručeno stěžovateli dne 2. dubna 2003, pročež tímto dnem začala běžet zákonná šedesátidenní lhůta pro podání ústavní stížnosti. Pokud stěžovatel podal ústavní stížnost k poštovní přepravě 13. října 2003, nezbývá než konstatovat, že byla podána evidentně po uplynutí zákonem stanovené lhůty.
Výše uvedená lhůta je nepřekročitelná a její marné uplynutí zákon neumožňuje jakkoliv zhojit. Proto Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona, jako návrh podaný opožděně, tj. po lhůtě stanovené zákonem pro jeho podání, odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. prosince 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 12. 2003, sp. zn. III. ÚS 462/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies