II. ÚS 419/02

08. 12. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti Z.H., zastoupeného JUDr. J.S., advokátem, proti rozhodnutí Policie České republiky - správa Severomoravského kraje dne 18. dubna 2002, čj. PSM-108/Spr-2002, mimo ústní jednání dne 8. prosince 2003 soudcem zpravodajem JUDr. Pavlem Rychetským, takto:


Ústavní stížnost se odmítá.OdůvodněníRozhodnutím Policie České republiky - Správa Severomoravského kraje dne 18. dubna 2002, čj. PSM-108/Spr-2002, bylo zamítnuto odvolání a potvrzeno rozhodnutí Policie České republiky - Okresního ředitelství ve Frýdku-Místku ze dne
14. března 2002 (ORFM-1031/2001), kterým bylo podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o střelných zbraních"), rozhodnuto o zajištění zbrojního průkazu (ZP), ev. č. AK 423555, vydaného P ČR OŘ Frýdek-Místek, v rozsahu oprávnění skupin "A, B, C, E, G, H" platného do 24. 10. 2006.

Rozhodnutí je odůvodněno tím, že nebylo možno posoudit spolehlivost stěžovatele dle § 45 odst. 1 zákona o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, neboť stěžovateli bylo vyšetřovatelem P ČR Okresního úřadu vyšetřování ve Frýdku-Místku (ČVS: OVV-461/203-99) dne 28.7.1999 sděleno obvinění pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné dávky dle § 148 odst. 1, odst. 2, písm. a), c) tr. zákona, spáchaného ve spolupachatelství podle § 9 odst.2 tr. zákona, který je dále veden usnesením o spojení věci ze dne 2.11.1999 u P ČR Úřadu vyšetřování pro ČR Praha 7 (ČVS: ÚVV-32/20-216-98). Dosud je proti stěžovateli vedeno trestní řízení, a ve správním řízení bude pokračováno, jakmile trestní řízení proti stěžovateli bude pravomocně skončeno, bude orgán státní správy postupovat dle § 50 odst. 5 zákona o střelných zbraních a střelivu.

Stěžovatel v odůvodnění ústavní stížnosti tvrdil, že ústavní stížností napadené rozhodnutí nemá oporu v zákoně (§ 45 odst.1, § 50, § 44 zákona o střelných zbraních a střelivu) a porušuje jeho ústavně zaručená práva daná Listinou základních práv a svobod, a to jejím čl. 2 odst. 2, který stanoví, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který stanoví zákon. Na základě těchto tvrzení stěžovatel navrhl zrušení rozhodnutí, jak shora je označeno.

Ústavní stížnost je nepřípustná.

Ve smyslu § 35 a § 75 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákona", Ústavní soud nejdříve posoudil, zda jsou dány podmínky řízení, za kterých může ve věci jednat. Podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona jsou ústavní stížnost oprávněni podat fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci, bylo porušeno její ústavně zaručené základní právo nebo svoboda. Tyto podmínky ve věci posuzované ústavní stížnosti ke dni jejího podání (§ 27 odst. 2 zákona) splněny nejsou.

Jestliže totiž orgán státní správy vydal rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o zajištění zbrojního průkazu, ev. č. AK 423555, vydaného P ČR OŘ Frýdek-Místek, v rozsahu oprávnění skupin "A, B, C, E, G, H" platného do 24. 10. 2006 proto, že se vyskytla předběžná otázka, o které nebylo příslušným orgánem rozhodnuto, a je zde odůvodněné podezření, že stěžovatel nesplňuje podmínky spolehlivosti ve smyslu ustanovení § 45 odst. 1 zákona o střelných zbraních a střelivu, jde v současné době o věc dosud pravomocně neskončenou. Pominou-li důvody, pro které bylo rozhodnutí vydáno, bude správní orgán postupovat bez odkladu dle ustanovení § 50 odst. 5 zákona o střelných zbraních a střelivu.

Napadeným rozhodnutím orgánu státní správy nedošlo k zásahu do ústavně zaručených práv stěžovatele, i když lze přiznat jistou relevanci námitkám stěžovatele (kumulativní splnění podmínek uvedených v § 44 zákona o střelných zbraních a střelivu). Postup správního orgánu, který neposuzoval bezúhonnost a spolehlivost stěžovatele a použil toliko institutu zajištění zbrojního průkazu podle ustanovení § 50 odst.1 zákona o střelných zbraních a střelivu, kdy rozhodnutí o zajištění zbrojního průkazu podle tohoto ustanovení má ve vztahu k zákonu o střelných zbraních a střelivu charakter předběžného opatření, byl v souladu s platnou právní úpravou.
Za této procesní situace je zřejmé, že projednání ústavní stížnosti brání nedostatek zákonných podmínek [§ 72 odst. 1 písm. a) zákona], a proto o takto podané ústavní stížnosti bylo rozhodnuto odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona], jak ze znělky tohoto usnesení je patrno.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).V Brně dne 8. prosince 2003

JUDr. Pavel Rychetský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2003, sp. zn. II. ÚS 419/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies