IV. ÚS 522/03

11. 12. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti M. c., a.s., právně zastoupených JUDr. M. C., advokátem, směřující proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25.6.2003, sp.zn. 2 Cmo 270/2002 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 25.2.2002, sp.zn. 20 Cm 101/2000

takto:


ÚSTAVNÍ STÍŽNOST SE ODMÍTÁ.
Odůvodnění:

Dne 6. října 2003 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost, kterou se stěžovatel domáhal zrušení shora specifikovaného usnesení odvolacího soudu.

Podklady postoupené stěžovatelem, ani v kombinaci s vyjádřením, které Ústavní soud obdržel ke své žádosti od Vrchního soudu v Olomouci, neumožnily celou záležitost kvalifikovaně a dostatečně objektivně posoudit. Ústavní soud proto požádal Krajský soud v Brně o zapůjčení příslušného spisu. Před uplynutím k tomu stanovené lhůty, však namísto spisu, obdržel z Krajského soudu v Brně sdělení, že stěžovatel - žalobce - podal dne 6. října 2003, tedy souběžně s ústavní stížností, ve které tento fakt nicméně nijak nezmiňuje, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25.6.2003, sp.zn. 2 Cmo 270/2002 ještě i dovolání. Spis byl tedy předložen Nejvyššímu soudu a žádosti Ústavního soudu z tohoto objektivního důvodu nebylo možno vyhovět. Došlo tedy k případu souběhu mimořádného opravného prostředku a ústavní stížnosti.
S ohledem na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12. listopadu 2002 ve věci stížnosti č. 46129/99 a č. 47273/99 přijalo plénum Ústavního soudu závěr, že v případě podání mimořádného opravného prostředku a souběžně podané ústavní stížnosti je třeba na tuto hledět jako na nepřípustnou, a to až do rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. Zákonná lhůta k podání ústavní stížnosti, ve smyslu ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), počne běžet teprve dnem doručení rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku, a to bez ohledu na to, jak o něm bude rozhodnuto. Lhůta bude považována za zachovanou i ve vztahu k předchozímu pravomocnému rozhodnutí. Výjimkou je pouze obnova řízení, na kterou se tento postup nevztahuje. Tyto závěry byly publikovány formou sdělení Ústavního soudu pod č. 32 / 2003 Sb.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel podal souběžně s ústavní stížností i dovolání, byla ústavní stížnost podána předčasně, a proto ji Ústavní soud ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákona posoudil jako podání nepřípustné a jako takové ji dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona, odmítl.P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení není dle ustanovení § 43 odst. 3 zákona odvolání přípustné.V Brně dne 11. prosince 2003JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2003, sp. zn. IV. ÚS 522/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies