I. ÚS 624/03

16. 12. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 16. prosince 2003 v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Duchoně a soudců JUDr. Elišky Wagnerové a JUDr. Vojena Güttlera ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky A. P., a. s., v likvidaci, zastoupené JUDr. M. O., advokátkou, proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 8. 2003, sp. zn. 28 Cdo 1153/2002,
t a k t o:

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatelka ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 28. 11. 2003 brojí proti usnesení Nejvyššího soudu ČR, jímž bylo odmítnuto dovolání stěžovatelky jako nepřípustné. Nejvyšší soud ČR tak rozhodl podle ust. § 243b odst. 5 ve spojení s ust. § 218 písm. c) o. s. ř., neboť dospěl k závěru, že dovoláním napadené rozhodnutí nemá ve věci samé po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst. 1 písm. c) a § 239 odst. 3 o. s. ř.].

Stěžovatelka se domnívá, že tímto rozhodnutím dovolací soud zasáhl do jejích ústavně zaručených základních práv na spravedlivý proces podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. S argumentací dovolacího soudu, kterou zdůvodňuje nepřípustnost dovolání nelze podle stěžovatelky souhlasit. Stěžovatelka se naopak domnívá, že rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam, neboť v daném případě byla řešena právní otázka, která nebyla nikdy předmětem rozhodování dovolacího soudu, a tudíž nemohla být vyřešena.

S ohledem na to stěžovatelka navrhla, aby Ústavní soud napadené rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR zrušil.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem.

Pokud stěžovatelka ústavní stížností napadá toliko usnesení dovolacího soudu o nepřípustnosti dovolání a také argumentaci obsaženou v ústavní stížnosti váže toliko na polemiku s právním názorem týkajícím se přípustnosti dovolání, mohl Ústavní soud přezkoumávat toto rozhodnutí pouze v tom směru, zda napadeným rozhodnutím nedošlo k odepření spravedlnosti (denegatio iustitiae), resp. k libovolnému odepření přístupu k soudu, který projednává mimořádné opravné prostředky. Ústavnímu soudu v daném případě nepřísluší přezkoumávat závěry obecných soudů, pokud jde o rozhodnutí ve věci samé, neboť ani Nejvyšší soud ČR k meritornímu přezkumu rozhodnutí odvolacího soudu nepřistoupil a stěžovatelka tato rozhodnutí ústavní stížností nenapadá.

Ústavní soud v řadě svých dřívějších rozhodnutí konstatoval, že není běžnou třetí instancí v systému obecného soudnictví, není soudem nadřízeným obecným soudům a jakožto orgán ochrany ústavnosti je oprávněn do jejich rozhodovací činnosti zasahovat pouze za předpokladu, že shledá zásah do základních práv stěžovatele.

Porušení těchto kautel však Ústavní soud v postupu dovolacího soudu neshledal. Dovolací soud v napadeném usnesení dospěl k závěru, že dovolání není ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) a § 237 odst. 3 o. s. ř. přípustné. Své rozhodnutí vyčerpávajícím a ústavně konformním způsobem odůvodnil, uvedl, na základě jakého právního názoru a výkladu zákona bylo rozhodnuto. Takový právní závěr je třeba považovat za projev nezávislého soudního rozhodování, nikoliv za projev nepřípustné libovůle.

Z důvodu shora uvedeného a vzhledem k tomu, že nebylo zjištěno porušení ústavně zaručených základních práv a svobod, na něž stěžovatelka v ústavní stížnosti odkazuje, Ústavní soud ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jako zjevně neopodstatněný návrh odmítl.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. prosince 2003

JUDr. František Duchoň, v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 16. 12. 2003, sp. zn. I. ÚS 624/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies