Pl. ÚS 39/03 - Obecně závazná vyhláška města o stanovení konce provozní doby hostinských provozoven

18. 12. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Plénum Ústavního soudu ve složení JUDr. František Duchoň, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Pavel Holländer, JUDr. Dagmar Lastovecká, JUDr. Jiří Malenovský, JUDr. Jiří Mucha, JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr. Miloslav Výborný a JUDr. Eliška Wagnerová rozhodlo ve věci návrhu ministra vnitra Mgr. Stanislava Grosse na zrušení obecně závazné vyhlášky města Chodov č. 2/2003, o stanovení konce provozní doby hostinských provozoven, heren a obdobných zařízení služeb, za účastni města Chodov, zastoupeného starostou Ing. Josefem Horou, právně zastoupeného Mgr. Evou Oncirkovou, advokátkou se sídlem v Karlových Varech, Horova 12, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Dne 8.8.2003 byl Ústavnímu soudu doručen návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky města Chodov, uvedené v návětí tohoto usnesení.

K návrhu podalo město, na výzvu Ústavního soudu, vyjádření dne 15.9.2003, ve kterém sdělilo, že trvá na stanovisku, že napadená vyhláška je v souladu se zákonem, uvedlo argumenty na podporu svého názoru a navrhlo zamítnutí návrhu ministra vnitra.

Dne 31.10. 2003 obdržel Ústavní soud sdělení Ministerstva vnitra, odboru pro místní správu - oddělení právního dozoru a metodiky, čj. MS-1384/2-2003, že napadená vyhláška byla zastupitelstvem města Chodov usnesením ze dne 21.10.2003 zrušena a nahrazena novou vyhláškou č. 8/2003, která byla dne 22.10.2003 vyhlášena vyvěšením na úřední desce městského úřadu.

K dotazu Ústavního soudu potvrdila právní zástupkyně města Chodov informaci ministerstva vnitra, s tím, že nová vyhláška nabyla účinnosti dne 6.11.2003.

Ústavní soud konstatuje, že nastaly důvody pro zastavení řízení o podaném návrhu ministra vnitra, ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, neboť právní předpis, jehož zrušení bylo navrhováno, byl zrušen. Proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. prosince 2003

JUDr. Pavel Rychetský
předseda Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 39/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies