III. ÚS 417/03

18. 12. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 417/03


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. K., proti rozsudku Okresního soudu Brno - venkov ze dne 19. 11. 2001, čj. 12 C 628/99-51, a rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 54 Co 218/2002, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Stěžovatel ve svém podání ze dne 2. 9. 2003, označeném jako stížnost "pro porušení základních práv daných mi ústavou České republiky a mezinárodními úmluvami o základních lidských právech a svobodách.....", brojí proti rozsudku Okresního soudu Brno - venkov ze dne 19. 11. 2001, čj. 12 C 628/99-51, a následnému rozsudku Krajského soudu v Brně, jenž byl vydán v řízení vedeném pod sp. zn. 54 Co 218/2002.

Vzhledem k tomu, že uvedený návrh nesplňoval podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), Ústavní soud stěžovatele vyzval k odstranění jeho formálních vad spočívajících zejména v nedostatku právního zastoupení (§ 30 odst. 1 zákona); stěžovatel ve svém návrhu sice uvedl, že v řízení před Ústavním soudem je zastoupen konkrétním advokátem, avšak toto své tvrzení ve smyslu citovaného ustanovení nedoložil, přičemž ani vlastní návrh sepsán advokátem a podán jeho prostřednictvím nebyl, přestože zastoupení je již v této fázi nezbytné.

K odstranění formálních vad byla stěžovateli stanovena lhůta v trvání 60 dnů a současně mu bylo výslovně sděleno, že pokud vady návrhu neodstraní, tento bude bez dalšího odmítnut podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona. Podle poštovní doručenky tuto výzvu stěžovatel převzal nejpozději dne 13. 10. 2003, i když přesné datum převzetí na doručence není vyznačeno, tato skutečnost vyplývá z otisku razítka pošty v Ostravě, které byla (stěžovatelem podepsaná) doručenka ze zahraniční doslána.

Ve stanovené lhůtě však stěžovatel vytýkané formální vady neodstranil, a proto Ústavnímu soudu nezbylo, než předmětný návrh z důvodu neodstranění jeho vad odmítnout [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona], jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 18. prosince 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2003, sp. zn. III. ÚS 417/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies