II. ÚS 485/03

23. 12. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele B. H., o návrhu, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 15. 10. 2003, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel se "odvoláním" obrátil na Ústavní soud se žádostí o přešetření postupu Obvodního soudu pro Prahu 3 v řízení, vedeném pod sp. zn. 3 D 1365/91, neboť se domnívá, že jím došlo k porušení jeho práv.

Vzhledem k tomu, že jeho návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyzval jej Ústavní soud k odstranění vad podání ve lhůtě 21 dne s upozorněním, že jestliže vytčené vady ve stanovené lhůtě neodstraní, bude jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona odmítnut. Tento přípis byl navrhovateli doručen dne 3. 11. 2003. Dne 13. 11. 2003 byl Ústavnímu soudu doručen přípis navrhovatele adresovaný předsedovi Ústavního soudu JUDr. Pavlu Rychetskému, v němž žádá o přidělení advokáta pro řízení před Ústavním soudem. Ve svém přípisu zmiňuje řadu blíže nespecifikovaných řízení vedených před obecnými soudy, jejichž přezkumu se rovněž domáhá.
Dne 25. 11. 2003 navrhovatel podal k poštovní přepravě přípis, v němž požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad. Ústavní soud jeho žádosti vyhověl a lhůtu přípisem doručeným oproti podpisu dne 3. 12. 2003 prodloužil o 15 dnů. Dne 9. 12. 2003 byl Ústavnímu soudu doručen přípis navrhovatele adresovaný předsedovi Ústavního soudu JUDr. Pavlu Rychetskému, v němž uvádí, že advokát JUDr. J. Š., který mu byl určen Českou advokátní komorou, jej odmítl zastupovat. Žádá proto znovu o přidělení advokáta.

Ústavní soud je tak nucen konstatovat, že dne 18. 12. 2003 marně uplynula soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad podání, aniž je navrhovatel odstranil, zejména není v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem vybaveným speciální plnou mocí. Navrhovatel byl informován, že citovaný zákon neumožňuje ustanovení advokáta z úřední moci, avšak dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo na poskytnutí právní pomoci advokátem a na to, aby mu byl v případě, že mu tato pomoc bude odmítnuta, přidělen advokát, určený Českou advokátní komorou (110 00 Praha 1, Národní 16). Navrhovatel byl dále upozorněn, že pokud vytčené vady podání nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh bez dalšího dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Za situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně dne 23. prosince 2003 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj
Za správnost vyhotovení:

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23. 12. 2003, sp. zn. II. ÚS 485/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies