30 Cdo 3584/2015

11. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobkyně CG HOLDING, s. r. o., identifikační číslo osoby 24657344, se sídlem v Praze 2, Anny Letenské 34/7,zastoupené JUDr. Petrem Hromkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Vinohradská 34/30, proti žalované České republice – Českému telekomunikačnímu úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219, o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 7 C 136/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 3. 2015, č. j. 69 Co 92/2015-150, takto:I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:

Žalobkyně se proti České republice domáhala zaplacení částky v celkové výši 118 332,86 Kč s příslušenstvím jako součtu jednotlivých náhrad (zadostiučinění) za nemajetkovou újmu, která jí měla vzniknout v důsledku nesprávného úředního postupu spočívajícího v nepřiměřené délce správních řízení vedených u Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) pod sp. zn. 103 733/2010 (požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč), sp. zn. 103 724/2010 (požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč), sp. zn. 105 270/2010 (požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč), sp. zn. 103 676/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 103 727/2010 (požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč), sp. zn. 103 679/2010 požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč), sp. zn. 109 891/2010 (požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč), sp. zn. 103 743/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 103 653/2010 (požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč), sp. zn. 103 750/2010 (požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč), sp. zn. 103 683/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 103 728/2010 (požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč), sp. zn. 103 668/2010 (požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč), sp. zn. 105 273/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 103 748/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč) a sp. zn. 103 652/2010 (požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč).

Obvodní soud pro Prahu 9 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 19. 12. 2014, č. j. 7 C 136/2013-100, konstatoval, že nesprávným úředním postupem Českého telekomunikačního úřadu, který o návrzích vedených u něj pod sp. zn. 103 733/2010, sp. zn. 103 724/2010, sp. zn. 105 270/2010, sp. zn. 103 676/2010, sp. zn. 103 727/2010, sp. zn. 103 679/2010, sp. zn. 109 891/2010, sp. zn. 103 743/2010, sp. zn. 103 653/2010, sp. zn. 103 750/2010, sp. zn. 103 683/2010, sp. zn. 103 728/2010, sp. zn. 103 668/2010, sp. zn. 105 273/2010, sp. zn. 103 748/2010 a sp. zn. 103 652/2010 nerozhodl ve lhůtě stanovené v § 126 odst. 1 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů, bylo porušeno právo žalobkyně (výrok I), zamítl žalobu na zaplacení částky 118 332,86 Kč s příslušenstvím (výrok II). Současně nepřiznal žalobkyni právo na náhradu nákladů řízení (výrok III).

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze jako soud odvolací v napadeném rozsudku výrokem I. změnil ve vyhovujících výrocích o věci samé (výrok I a II) tak, že zamítl žalobu o poskytnutí zadostiučinění za nemajetkovou újmu ve výši 118 332,86 Kč s příslušenstvím. Právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů nepřiznal odvolací soud žádnému z účastníků řízení.

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně v plném rozsahu včasným dovoláním, které však Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl.

V případě řízení, jehož předmětem je částka skládající se z několika samostatných nároků odvíjejících se od odlišného skutkového základu, má rozhodnutí o každém z těchto nároků charakter samostatného výroku a přípustnost dovolání je třeba zkoumat ve vztahu ke každému z těchto nároků samostatně, a to bez ohledu na to, že tyto nároky byly uplatněny v jednom řízení a že o nich bylo rozhodnuto jedním výrokem (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2003, sp. zn. 32 Odo 747/2002, proti němuž podanou ústavní stížnost Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 26. 5. 2004, sp. zn. III. ÚS 537/03, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. 30 Cdo 3157/2009).

Tak je tomu i v posuzované věci, kdy odvolací soud rozhodoval o nárocích žalobkyně vyplývajících ze shora označených správních řízení, za jejichž nepřiměřenou délku požaduje zadostiučinění v penězích. Dovolání v rozsahu nároku plynoucího ze správního řízení vedeného u ČTÚ pod sp. zn. 103 733/2010 (požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč), sp. zn. 103 724/2010 (požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč), sp. zn. 105 270/2010 (požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč), sp. zn. 103 676/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 103 727/2010 (požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč), sp. zn. 103 679/2010 požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč), sp. zn. 109 891/2010 (požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč), sp. zn. 103 743/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 103 653/2010 (požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč), sp. zn. 103 750/2010 (požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč), sp. zn. 103 683/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 103 728/2010 (požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč), sp. zn. 103 668/2010 (požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč), sp. zn. 105 273/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 103 748/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč) a sp. zn. 103 652/2010 (požadované zadostiučinění 6 666,64 Kč) není přípustné s ohledem na ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť ohledně nich bylo odvolacím soudem rozhodnuto o nárocích nepřesahujících svou výší částku 50 000 Kč.

Dovolání napadající rozsudek odvolacího soudu v rozsahu, v němž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení, neobsahuje zákonné náležitosti (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pro vady dovolání v uvedeném rozsahu pokračovat.

K žalobkyní namítaným vadám řízení by mohl Nejvyšší soud přihlédnout jen v případě, pokud by bylo dovolání přípustné (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), což není.Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.V Brně dne 11. 2. 2016
JUDr. František I š t v á n e k

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3584/2015, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.3584.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies