33 Cdo 245/2016

02. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241
  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobce P. Č., proti žalované Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 738/40, identifikační číslo: 251 66 115,o určení, že pohledávka nevznikla, eventuelně, že zanikla, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 34 C 395/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 4. 2015, č. j. 19 Co 741/2015-19, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se domáhal určení, že pohledávka žalované ve výši 1.513 Kč z titulu neuhrazeného jízdného a přirážky k jízdnému nevznikla, případně, že zanikla. Po výzvě soudu k zaplacení soudního poplatku za návrh, žalobce požádal o osvobození od soudního poplatku. Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 30. 1. 2015, č. j. 34 C 395/2014-8, žalobci nepřiznal osvobození od soudního poplatku za návrh na zahájení řízení.

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 14. 4. 2015, č. j. 19 Co 741/2015-19, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (nezastoupen advokátem) dovolání.

Dovolání bylo sice podáno včas osobou k tomu legitimovanou (žalobcem), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen „o. s. ř.“), není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odst. 1). To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odst. 2 písm. a/). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odstavci 2 písm. a/ o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odst. 4).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření; nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Odvolací soud usnesením ze dne 13. 8. 2015, č. j. 19 Co 1682/2015-50, potvrdil usnesení ze dne 13. 7. 2015, č. j. 34 C 395/2014-41, jímž soud prvního stupně zamítl žádost žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Soud prvního stupně poté usnesením ze dne 30. 11. 2015, č. j. 34 C 395/2014-53, vyzval žalobce, aby do 30 dnů od doručení tohoto usnesení odstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení, a to tak, že doloží soudu plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání. Současně jej poučil, že Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví, nevyhoví-li ve stanovené výzvě soudu. Přestože usnesení s výzvou bylo žalobci doručeno 11. 12. 2015, nijak na ně nereagoval.

Dovolací soud proto dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem, § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 2. února 2016

JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 2. 2016, sp. zn. 33 Cdo 245/2016, ECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.245.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies