11 Tcu 2/2016

03. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • 269/1994 Sb. - § 4a odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud projednal dne 3. 2. 2016 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky Š. M.,rozsudkem Krajského soudu v Cádizu, Španělské království, ze dne 22. 5. 2013, sp. zn. PAB-0000008/2013, který nabyl právní moci dne 19. 6. 2013, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:


Výše uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Cádizu byl Š. M. uznán vinným trestným činem ohrožení veřejného zdraví látkami, které nezpůsobují těžkou újmu na zdraví, a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání čtyř let a k peněžitému trestu ve výši 4 000 000 €, s náhradním trestem odnětí svobody v trvání jednoho měsíce v případě nezaplacení peněžitého trestu.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Krajského soudu v Cádizu s dalšími spolupachateli tím, že F. M. V. G., kapitán plavidla, a F. V. T., majitel rekreačního plavidla s názvem C., se dne 18. května 2012 před 22.30 hod. přemístili na otevřené moře nedaleko španělského pobřeží, kde obdrželi náklad hašiše, který následně převezli do bezprostřední blízkosti pláže v C., v oblasti obce C. d. M., kde S. F. G., R. I., Š. M., a další osoby, jejichž totožnost vzhledem k uprchnutí nebylo možné určit, přistoupili k vyložení balíčků a jejich přemístění do domu nacházejícího se v první linii pláže, na A. T., který měl v pronájmu Š. M. od měsíce února. Droga, kterou na výše uvedeném plavidle převáželi F. M. V. G. a F. V. T. byla rozdělena do 28 balíků s obsahem hašiše, 6 z těchto balíků, o celkové váze 180 345 gramů a s obsahem 12,4 % THC, bylo zabaveno v kuchyni hlavního domu, zbývajících 22 balíků, o celkové váze 661 705 gramů a s obsahem 12,6 % THC bylo zabaveno ve vedlejším obydlí nacházejícím se na totožném pozemku. Tato látka byla určena k obchodování a její hodnota na trhu by dosáhla výše 1 282 680 €.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně před možným nebezpečím vyplývajícím z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména pokud jde o množství látky), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 3. 2. 2016


JUDr. Karel Hasch
předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2016, sp. zn. 11 Tcu 2/2016, ECLI:CZ:NS:2016:11.TCU.2.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies