32 Nd 407/2015

10. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 1
  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně FIDENTIA s. r. o., se sídlem v Praze 4, U strže 401/4, identifikační číslo osoby 24 25 59 21, zastoupené JUDr. Monikou Šnoblovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Betlémské náměstí 251/2, proti žalované V. L., o zaplacení částky 4 096 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 15 C 3/2014, o určení místní příslušnosti, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 15 C 3/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Chebu.
O d ů v o d n ě n í :


Návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu doručeným Okresnímu soudu v Chebu dne 1. května 2013 se žalobkyně, po změně žaloby usnesením soudu prvního stupně ze dne 6. června 2014, č. j. 15 C 3/2014-36, domáhá zaplacení částky 4 096 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Chebu usnesením ze dne 29. července 2015, č. j. 15 C 3/2014-64, vyslovil svou místní nepříslušnost a podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o tom, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z obsahu spisu vyplývá, že adresa žalované vedená v centrální evidenci obyvatel A., K., je adresou Městského úřadu. Podle zprávy Okresní správy sociálního zabezpečení v Chebu uvádí žalovaná jako svou kontaktní adresu A., K. Majitel nemovitosti na této adrese J. N. na výzvu soudu sdělil, že žalovaná na této adrese již několik let nebydlí. Místo pobytu ani bydliště žalované (místo, kde bydlí s úmyslem zdržovat se zde trvale) se soudu nepodařilo zjistit; bydliště žalované ke dni podání žaloby ani její současné bydliště není známo (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. června 2012, sp. zn. 26 Nd 152/2012, ze dne 27. ledna 2011, sp. zn. 4 Nd 12/2011, a ze dne 23. dubna 2014, sp. zn. 30 Nd 351/2013, jež jsou veřejnosti dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu).

S přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v ustanovení § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí věci Okresní soud v Chebu, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. února 2016


JUDr. Hana G a j d z i o k o v á
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 32 Nd 407/2015, ECLI:CZ:NS:2016:32.ND.407.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies