26 Cdo 3599/2015

02. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobkyně městské části Praha 7, se sídlem v Praze 7, Nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, proti žalovanému J. S., o zaplacení částky 186.015,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 10 C 215/2012, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. prosince 2013, č. j. 29 Co 495/2013-60, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


K odvolání žalovaného Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 30. prosince 2013, č. j. 29 Co 495/2013-60, potvrdil usnesení ze dne 29. srpna 2013, č. j. 10 C 215/2012-51, kterým Obvodní soud pro Prahu 7 (soud prvního stupně) v projednávané věci neustanovil žalovanému k ochraně jeho zájmů zástupce z řad advokátů.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný (dovolatel) – nezastoupen advokátem – dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 /viz čl. II bod 2 ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb./ – dále jen „o.s.ř.“), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání (ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o.s.ř.) nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné pod č. 64 v sešitě č. 6 z roku 2000 časopisu Soudní judikatura). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V projednávané věci podal dovolatel – nezastoupen advokátem – dovolání proti citovanému usnesení odvolacího soudu. V něm rovněž požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro toto dovolací řízení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 21. března 2014, č. j. 10 C 215/2012-64, ve spojení s opravným usnesením ze dne 31. března 2014, č. j. 10 C 215/2012-69, ustanovil žalovanému k ochraně jeho zájmů v této věci pro dovolací řízení zástupcem advokáta Mgr. Ing. Jana Vavřinu. Posledně citované usnesení bylo zástupci žalovaného doručeno dne 29. dubna 2014 a nabylo právní moci dne 15. května 2014. Byť ustanovený zástupce již dne 9. dubna 2014 zmocnil k nahlížení do spisu svého zaměstnance V. H., podání sepsané samotným žalovaným ve dvouměsíční dovolací lhůtě (§ 241b odst. 3 o.s.ř.), a ani doposud, nenahradil vlastním podáním, nedoplnil je a ani se s ním písemně či ústně do protokolu neztotožnil.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o.s.ř. splněna (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. června 2010, sp. zn. 26 Cdo 853/2010 /ústavní stížnost podanou proti citovanému usnesení Ústavní soud České republiky odmítl usnesením ze dne 23. listopadu 2010, sp. zn. II. ÚS 2794/10/). Nejvyšší soud (předseda senátu - § 243f odst. 2 o.s.ř.) proto řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48 v sešitě č. 6 z roku 2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. února 2016


JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 2. 2016, sp. zn. 26 Cdo 3599/2015, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.3599.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies