20 Nd 382/2015

01. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 1
  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v právní věci žalobkyně RWE Energie, s. r. o., se sídlem v Praze 10, Limuzská č. 3135/12, identifikační číslo osoby 49903209, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem v Praze 2, Rubešova č. 162/8, proti žalovanému Z. L., O., o 53 431,81 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 38 C 257/2014, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 38 C 257/2014, projedná a rozhodne Městský soud v Brně.

O d ů v o d n ě n í :


Žalobkyně se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu podaným u Městského soudu v Brně dne 17. září 2013 domáhala, aby jí žalovaný zaplatil 53 431,81 Kč s příslušenstvím.Městský soud v Brně usnesením ze dne 23. března 2015, č. j. 38 C 257/2014-38, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) postoupena Okresnímu soudu v Olomouci jako soudu místně příslušnému. Z provedených šetření dospěl k závěru, že místo trvalého pobytu žalovaného je odlišné od místa trvalého pobytu, které uváděla ve svém žalobním návrhu žalobkyně. Podle centrální evidence obyvatel má žalovaný trvalý pobyt v O. Podle informací Úřadu práce České republiky – krajské pobočky pro hlavní město Prahu, Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Olomouci a České správy sociálního zabezpečení je bydlištěm žalovaného O., přičemž se obě zjištěné adresy nacházejí v obvodu Okresního soudu v Olomouci.

Protože Okresní soud v Olomouci nesouhlasil s postoupením věci, předložil ji podle ustanovení § 105 odst. 3 o. s. ř. Krajskému soudu v Ostravě – pobočce v Olomouci, který rozhodl usnesením ze dne 30. července 2015, č. j. 12 Nc 122/2015-121, že nesouhlas Okresního soudu v Olomouci s postoupením věci je důvodný, s odůvodněním, že ke dni 17. září 2013 (zahájení řízení) sice měl žalovaný formálně nahlášen v centrální evidenci obyvatel trvalý pobyt v O., což je ovšem adresa ohlašovny Magistrátu města Olomouc, přičemž pro určení místní příslušnosti soudu je rozhodné bydliště faktické. Na adresách, které dále vyplývají z obsahu spisu, O. a O., podle zjištění Okresního soudu v Olomouci žalovaný několik let před rozhodným datem nebydlel. Ze spisu naopak vyplývá, že žalobkyně a žalovaný uzavřeli smlouvu o sdružených dodávkách plynu, kterou žalovaný podepsal dne 11. dubna 2011 v Brně a jako svou adresu uvedl B., přičemž za odběrné místo spotřeby označil adresu B. Obě tyto adresy se nacházejí v obvodu Městského soudu v Brně.

Městský soud v Brně usnesením ze dne 25. září 2015, č. j. 38 C 257/2014-130, vyslovil (podruhé) svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. předložena Nejvyššímu soudu České republiky. V odůvodnění Městský soud v Brně shrnul dosavadní zjištění obou výše uvedených soudů a dodal, že na adresách B. a B., se žalovaného nepodařilo zastihnout ani zde nebyla nalezena jeho poštovní schránka. Na základě těchto zjištění soud dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z obsahu spisu vyplývá, že věc patří do pravomoci českých soudů, avšak není známo, kde měl žalovaný v době zahájení řízení bydliště (tj. místo, kde se zdržoval s úmyslem zdržovat se tam trvale); je stále hlášen k trvalému pobytu na adrese Olomouc, Horní náměstí č. 583, kde se ovšem nezdržuje a ani bydlet nikdy nemohl.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Městským soudem v Brně proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, přihlížeje k zásadě hospodárnosti, že věc projedná a rozhodne Městský soud v Brně, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek


V Brně dne 1. února 2016

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 2. 2016, sp. zn. 20 Nd 382/2015, ECLI:CZ:NS:2016:20.ND.382.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies