20 Cdo 5527/2015

01. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243b
  • OSŘ - § 103
  • OSŘ - § 19
  • OSŘ - § 104 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring, s. r. o., se sídlem v Praze 1 – Malá Strana, Letenská č. 121/8, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1 – Malá Strana, Letenská č. 121/8, proti povinné PLATERO a. s., se sídlem v Praze 8 - Libeň, Srbova č. 360/1, identifikační číslo osoby 27218163, pro 164 473,46 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov pod sp. zn. 103 Ex 23542/09, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. dubna 2015, č. j. 55 Co 78/2015-103, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Oprávněná napadla dovoláním usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. dubna 2015, č. j. 55 Co 78/2015-103.

Dovolací soud přihlíží kdykoliv za řízení k tomu, zda jsou splněny podmínky řízení [§ 243b ve spojení s § 103 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „o. s. ř.“)].

Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu B, vložky 9783, dovolací soud zjistil, že povinná byla ke dni 21. listopadu 2012 vymazána z obchodního rejstříku (právní důvod výmazu: zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující).

Jednou z podmínek řízení je i způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o. s. ř.). Z důvodu svého zániku povinná způsobilost být účastníkem řízení zjevně postrádá. Jelikož povinná zanikla již před podáním dovolání, nepřipadá v úvahu postup dovolacího soudu podle ustanovení § 243b ve spojení s § 107 odst. 1 o. s. ř., jehož použití je namístě pouze v případech, když ke ztrátě způsobilosti účastníka dojde v průběhu dovolacího řízení.

Jelikož povinná nebyla způsobilá být účastníkem řízení již při podání dovolání (zahájení dovolacího řízení), jedná se o nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit a jenž je důvodem pro zastavení řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. března 1998, sp. zn. 2 Cdon 1056/96 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 1997, sp. zn. 2 Cdon 346/96, uveřejněná v časopise Soudní judikatura č. 16, ročník 1998, pod číslem 111, a č. 6, ročník 1997, pod číslem 47). Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b ve spojení s § 104 odst. 1 věta první o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. února 2016

JUDr. Zbyněk Poledna


předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 2. 2016, sp. zn. 20 Cdo 5527/2015, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.5527.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies