33 Nd 39/2016

23. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11
  • OSŘ - § 84
  • OSŘ - § 85

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně J. K., proti žalovanému Z. B., o 11.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 15 C 146/2014, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Neurčuje se, který soud věc projedná a rozhodne.


O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se žalobou, podanou u Okresního soudu v Chebu dne 22. 4. 2014, domáhá po žalovaném zaplacení 11.000,- Kč z důvodu neuhrazení nájemného za byt. Žalobkyně v žalobě uvedla bydliště žalovaného na adrese M. L.

Okresní soud v Chebu usnesením ze dne 29. 7. 2015, č.j. 15 C 146/2014-54, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu (§ 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění od 1. 1. 2014; dále jen „o.s.ř.“).

Z provedeného šetření soud zjistil, že stejnou adresu, jako v žalobě, má žalovaný uvedenou v Centrální evidenci obyvatel, stejnou adresu na vyžádání soudu sdělila společnost SILBEC, s.r.o., kde byl žalovaný od září 2014 zaměstnán, společnost HS LINE, s.r.o., jakožto dřívější zaměstnavatel i oslovený exekutor. Z odpovědi na dotaz soudu, kterou zaslal Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Karlových Varech, kontaktní pracoviště v Mariánských Lázních, vyplývá, že kromě trvalé adresy výše uvedené, úřad soudu sdělil také adresu kontaktní, kterou soud však již neprověřoval (L. K.). Jelikož se žalovanému na uvedené adrese nedařilo doručovat, dospěl okresní soud k názoru, že obecný soud žalovaného není znám a místně příslušný soud nelze určit; z toho důvodu okresní soud vyslovil svoji místní nepříslušnost. Usnesení bylo následně žalovanému doručeno ve věznici v Kynšperku nad Ohří, kde od června 2015 vykonává trest odnětí svobody.

Podle § 11 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení (odst. 1). Jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (odst. 3).

V dané věci nelze dospět k názoru, že by podmínky místní příslušnosti chyběly. Tyto podmínky jsou a priori dány ustanoveními § 84 a § 85 odst. 1 o.s.ř., podle nichž je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak, přičemž obecným soudem fyzické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm se přitom rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. Jestliže bydliště nelze tímto způsobem určit, je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje v době zahájení řízení (viz. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 559). Podmínky místní příslušnosti pak nelze zjistit v případech, kdy by nebyly použitelné nebo kdy byly vyčerpány všechny prostředky pro zjištění skutečností, zakládajících místní příslušnost soudu. Musí jít o procesně „definitivní“ stav s neodstranitelným deficitem ve zjišťování rozhodných skutečností. V dané věci však okresní soud nevyčerpal veškeré prostředky, když, jak výše uvedeno, neprověřoval kontaktní adresu žalovaného sdělenou mu úřadem práce, stejně tak jako nekontaktoval otce či syny žalovaného.

S ohledem na výše uvedené má Nejvyšší soud za to, že podmínky stanovené v § 11 odst. 3 o.s.ř. nebyly splněny, a proto soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 23. února 2016JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. 33 Nd 39/2016, ECLI:CZ:NS:2016:33.ND.39.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies