33 Cdo 101/2016

25. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243e

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobkyně M. V.,zastoupené JUDr. Jiřím Voršilkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 1535/4, proti žalovanému Ing. T. L., (identifikační číslo osoby 44811721), zastoupenému JUDr. Filipem Černým, advokátem se sídlem v Praze 6, Slavíčkova 372/2, o 1.110,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 25 C 81/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2015, č.j. 30 Co 233/2015-63, takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2015, č.j. 30 Co 233/2015-63, a usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 5. 3. 2015, č.j. 25 C 81/2014-24, se ruší a věc se Okresnímu soudu v Kladně vrací k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í : />Krajský soud v Praze shora uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 5. 3. 2015, č.j. 25 C 81/2014-24, jímž Okresní soud v Kladně zastavil řízení, rozhodl o postoupení věci Finančnímu úřadu pro Středočeský kraj, se sídlem Žitná 12, Praha 2, a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů; současně rozhodl o nákladech řízení odvolacího. Rozhodnutí odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním, jehož přípustnost dovozuje z toho, že otázka pravomoci k projednání a rozhodnutí sporu o vrácení částky odpovídající zaplacené dani z přidané hodnoty kupujícímu (fyzické osobě s místem pobytu mimo území Evropské unie) dosud nebyla dovolacím soudem vyřešena.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání je přípustné (§ 237 o.s.ř.).

Přestože dovolatelka namítala, že předmětná otázka dosud nebyla vyřešena, vydal – po podání dovolání v této věci – Nejvyšší soud 27. 1. 2016 usnesení sp. zn. 33 Cdo 3753/2015, v němž přijal a odůvodnil závěr, že k rozhodování sporu o vrácení částky odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou kupující zahraniční fyzická osoba s místem pobytu mimo území Evropské unie požaduje po prodávajícím, jsou pravomocné soudy rozhodující v občanském soudním řízení (§ 7 odst. 1 o.s.ř.). Ke stejnému závěru dospěl i Městský soud v Praze v usnesení ze dne 24. 8. 2015, sp. zn. 18 Co 210/2015, které bylo uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 26/2016.

Napadené rozhodnutí odvolacího soudu – stejně jako rozhodnutí soudu prvního stupně – je s touto judikaturou v rozporu.

Nejvyšší soud proto usnesení odvolacího soudu zrušil (§ 243e odst. 1 o.s.ř.); protože kasační důvody se vztahují i na rozhodnutí soudu prvního stupně, zrušil i toto rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2, věta druhá, o.s.ř.).

Soudy nižších stupňů jsou vázány právním názorem dovolacího soudu (§ 243g odst. 1, věta první, § 226 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 25. února 2016JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2016, sp. zn. 33 Cdo 101/2016, ECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.101.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies