30 Cdo 3383/2015

23. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OdpŠk - § 13

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a Mgr. Víta Bičáka ve věci žalobkyně M. R., zastoupené JUDr. Danielem Novotným, Ph.D., advokátem se sídlem v Jičíně, Valdštejnovo Nám. 76, proti žalované České republice – Český úřad zeměměřičský a katastrální, se sídlem v Praze 8, Pod sídlištěm 9, o 350 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 28 C 149/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 11. 2014, č. j. 25 Co 365/2014-58, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :Obvodní soud pro Prahu 8 rozsudkem ze dne 18. 11. 2013, č. j. 28 C 149/2012-34, zamítl žalobu, jíž se žalobkyně domáhal zaplacení částky 350 000 Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud v záhlaví uvedeným rozsudkem rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Žalované částky se žalobkyně domáhala jako náhrady nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem Katastrálního úřadu pro středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk (dále jen „katastrální úřad“). Odvolací soud vyšel z následujících skutkových zjištění soudu prvního stupně. Dne 22. 6. 2009 zaslal Okresní soud v Nymburce katastrálnímu úřadu nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2110/2007 s tím, že rozsudek č. j. 8 C 1278/2000-111 není v právní moci a řízení o vypořádání SJM stále probíhá. Nesprávný úřední postup žalobkyně spatřovala v tom, že katastrální úřad neprovedl záznam poznámky do katastru nemovitostí. Po právní stránce odvolací soud dospěl k závěru, že ze strany katastrálního úřadu došlo k nesprávnému úřednímu postupu. Poznámka se však žádným způsobem nedotýká právního postavení žalobkyně, a to i bez ohledu na následně provedený vklad vlastnického práva, neboť otázka jejího vlastnického práva bude definitivně vyřešena až v řízení vedeném před Okresním soudem v Nymburce pod sp. zn. 8 C 1278/2000. Nezapsání poznámky se objektivně žalobkyně nemůže dotknout, a to ani ve smyslu případné věcné škody ani nemajetkové újmy. Pokud tuto nemajetkovou újmu žalobkyně odůvodňovala tak, že jí nebylo zachováno rovné postavení účastníka řízení a byla tak dotčena její osobní integrita, jedná se pouze o subjektivní vnímání problematického stavu řízení před žalovanou, nejedná se však o nemajetkovou újmu, která by se dala hodnotit jako újma objektivní, když do vlastních vlastnických práv žalobkyně tímto postupem zasaženo nebylo a ani nemohlo být.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jež však Nejvyšší soud odmítl jako nepřípustné podle ustanovení § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II. bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, neboť nejsou splněny podmínky přípustnosti dovolání formulované v § 237 o. s. ř.

Dovolatelka v dovolání formulovala tři právní otázky, a to 1. zda je nesprávným úředním postupem, pokud katastrální úřad doposud nezapsal poznámku, 2. zda je nesprávným úředním postupem, pokud katastrální úřad nevyrozuměl dovolatelku o výsledku záznamového řízení, 3. zda je nesprávným úředním postupem, pokud katastrální úřad nevyrozuměl dovolatelku, zda záznamové řízení již bylo ukončeno. Dané otázky dovolatelka následně obsáhle rozvíjí.

Odvolací soud založil své rozhodnutí na závěru, že ze strany katastrálního úřadu došlo k nesprávnému úřednímu postupu, avšak tento postup nebyl způsobilým žalobkyni přivodit jakoukoliv újmu. Tento závěr nebyl dovoláním nikterak zpochybněn. Naopak na vyřešení otázek, jež dovolatelka vymezuje, napadené rozhodnutí nezávisí, tudíž dané otázky nemohou založit přípustnost dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. 2. 2016JUDr. František Ištvánek
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3383/2015, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.3383.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies