11 Tcu 11/2016

24. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • 269/1994 Sb. - § 4a odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud projednal dne 24. 2. 2016 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. S.,rozsudkem Obvodového soudu Mnichov, Spolková republika Německo, ze dne 8. 5. 2014, sp. zn. 1116 Ls 368 Js 105827/14, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:


Rozsudkem Obvodového soudu Mnichov, Spolková republika Německo, ze dne 8. 5. 2014, sp. zn. 1116 Ls 368 Js 105827/14, který nabyl právní moci dne 27. 5. 2014, byl J. S. uznán vinným trestným činem nedovoleného držení omamných a psychotropních látek v množství větším než malém ve čtyřech případech vždy v souběhu s podvodem, podle německého trestního zákona a zákona o omamných a psychotropních látkách, a odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se odsouzený J. S. dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že v době od 31. 8. 2012 nejméně do 25. 10. 2012 v M., jako osoba drogově závislá ve čtyřech případech uvedl níže uvedeným lékařům nepravdivé údaje o okolnostech relevantních pro předepisování léků obsahujících omamnou látku fentanyl, když v úmyslu získat pro vlastní potřebu předpisy na fentanylové náplasti záměrně zamlčel jejich předepsání současně i jinými lékaři. Celkem tak v uvedeném období získal lékařské předpisy na nejméně 35 fentanylových náplastí, a to dne 31. 8. 2012 od Dr. Ch. S., D., M. na 10 kusů náplastí Fentanyl-1A Pharma 75 ug/h, Matr, PFT, obsahujících 173,4 mg fentanylu, dne 17. 9. 2012 od spol. Dr. G. a Dr. S., B., M. na 10 kusů náplastí Fentanyl-Hexal 75 ug/h, Matr, N2 PFT, obsahujících 173,4 mg fentanylu, dne 9. 10. 2012 od Dr. W. G. B., P., M. na 5 kusů náplastí Fentanyl-1A Pharma 75 ug/h, Matr, N1 PFT, obsahujících 86,7 mg fentanylu a dne 25. 10. 2012 od Dr. S. T., B., M., na 10 kusů náplastí Fentanyl-Hexal 75 ug/h, Matr, N2 PFT, obsahujících 173,4 mg fentanylu. Tyto lékařské předpisy odsouzený předložil v různých lékárnách v oblasti M., na jejichž základě mu byly omamné látky vydány. AOK-Krankenkasse zdravotní pojišťovně, u níž byl odsouzený pojištěn, vznikla majetková škoda v celkové výši 604,82 euro.Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený J. S. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku v jednočinném souběhu s trestným činem přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. S. neoprávněně v množství větším než malém pro vlastní potřebu přechovával zdravotnický materiál obsahující omamnou látku fentanyl, která představuje nebezpečí pro zdraví nebo život člověka. Dopustil se tak trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními úmluvami. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována jednak množstvím omamné látky, jakož i tím, že se trestné činnosti dopustil více případy. Pokud jde o druh uloženého trestu, odsouzenému byl uložen nezanedbatelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení J. S. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. 2. 2016JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2016, sp. zn. 11 Tcu 11/2016, ECLI:CZ:NS:2016:11.TCU.11.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies