29 Nd 25/2016

18. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3
  • EŘ - § 45 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné ČEZ Prodej, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, identifikační číslo osoby 27232433, zastoupené JUDr. Petrem Pečeným, advokátem, se sídlem v Praze 1, Purkyňova 74/2, PSČ 110 00, proti povinnému L. Š., o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 EXE 12887/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 EXE 12887/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.O d ů v o d n ě n í :


Návrhem ze dne 1. října 2015, podaným u Okresního soudu v Ostravě, se oprávněná vůči povinnému domáhá nařízení exekuce k vymožení pohledávky ve výši 17.394 Kč s příslušenstvím, přisouzené jí rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. listopadu 2014, č. j. 85 C 181/2014-28, jenž nabyl právní moci 1. srpna 2015 a je vykonatelný ode dne 5. srpna 2015, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. února 2015, č. j. 57 Co 110/2015-44, jež nabylo právní moci 16. července 2015 a je vykonatelné ode dne 21. července 2015, s tím, aby provedením exekuce byla pověřena soudní exekutorka Mgr. Lenka Černošková.Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 21. prosince 2015, č. j. 51 EXE 12887/2015-26, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jež je veřejnosti dostupné – stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu přijatá po 1. lednu 2001 – na jeho webových stránkách).

Místní příslušnost soudu v exekučním řízení upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Povinný je občanem Slovenské republiky a od 20. října 2010 je přihlášen k trvalému pobytu na adrese R., okres R., Slovenská republika; povinný není přihlášený k pobytu v České republice.

Protože kritéria § 45 odst. 2 exekučního řádu se v projednávané věci nemohou uplatnit, Nejvyšší soud v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení, určil jako místně příslušný soud v dané věci Okresní soud v Ostravě, u kterého bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 18. února 2016


JUDr. Filip C i l e č e k
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 2. 2016, sp. zn. 29 Nd 25/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.ND.25.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies