33 Nd 38/2016

25. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci oprávněné SECAPITAL S. á. r. l., reg. č. B 108305, Lucemburk, rue du Laboratoire 9, L – 1911, Lucembursko, zastoupené Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem se sídlem v Brně, Kotlářská 51a, proti povinnému S. Š., o zaplacení částky 3.201,63 Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 97 EXE 13093/2015, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 97 EXE 13093/2015, projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :


Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno, Veveří 125, požádal dne 6. 11. 2015 Okresní soud v Ostravě o pověření a nařízeníexekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 3.201,63 Kč.Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 21. 12. 2015, č. j. 97 EXE 13093/2015-26, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu v Brně jako soudu příslušnému k rozhodnutí o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“). Jelikož se nepodařilo zjistit bydliště povinného na území České republiky soud vyslovil svoji nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 o. s. ř. předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místní příslušnosti soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů, dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V předmětné věci je vedeno řízení o návrhu na nařízeníexekucek uspokojení pohledávky oprávněné za povinným ve výši 3.201,63 Kč. Exekučnímtitulem je rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro severomoravskou oblast, č. ČTÚ – 247 032/2012 – 638/V vyř. – HuJ, z 30. 7. 2015, vykonatelné dnem 6. 9. 2015.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb.,exekučníhořádu, místně příslušným exekučnímsoudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, pak je, ve spojení s § 252 odst. 2 o. s. ř., místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, vyložil, že skutečnost, zda povinný máexekučněpostižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízeníexekucesoudnímexekutoremzajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutorav rámci prováděníexekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřenímexekutorajejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti řízení.

Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem v Ostravě (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne ten soud, v jehož obvodu měl povinný poslední známé bydliště.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.



V Brně dne 25. února 2016

JUDr. Václav Duda
předseda senátu



Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2016, sp. zn. 33 Nd 38/2016, ECLI:CZ:NS:2016:33.ND.38.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies