33 Nd 410/2015

25. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci oprávněné OSPEN s. r. o., se sídlem v Přelouči, Hradecká 1383, identifikační číslo 25262823, zastoupené JUDr. Martinem Michňákem, advokátem se sídlem v Praze, Frančíkova 342/11, proti povinnému M. U., o zaplacení částky 2.231,51 Kč vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2759/2015, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2759/2015, projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.


O d ů v o d n ě n í :


Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem v Přerově, Komenského 38, požádal dne 10. 8. 2015 Okresní soud v Břeclavi o pověření k provedeníexekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 2.231,51 Kč.Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 11. 9. 2015, č. j. 53 EXE 2759/2015-13, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že „po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněným bude věc předložena dle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu České republiky“. Dospěl k závěru, že místní příslušnost exekučního soudu nelze určit. Proto věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), předložil Nejvyššímu soudu České republiky.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů, dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V předmětné věci je vedeno řízení o návrhu na nařízeníexekucek uspokojení pohledávek oprávněné za povinným ve výši 2.231,51 Kč.Exekučním titulem je vykonatelný rozsudek Okresního soudu v Břeclavi ze dne 28. 4. 2015, č. j. 105 EC 94/2011-84.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb.,exekučníhořádu, místně příslušným exekučnímsoudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, pak je, ve spojení s § 252 odst. 2 o. s. ř., místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, vyložil, že skutečnost, zda povinný máexekučněpostižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízeníexekucesoudnímexekutoremzajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutorav rámci prováděníexekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřenímexekutorajejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti řízení.

Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem v Břeclavi (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne ten soud, v jehož obvodu měl povinný poslední známé bydliště.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 25. února 2016


JUDr. Václav Duda
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2016, sp. zn. 33 Nd 410/2015, ECLI:CZ:NS:2016:33.ND.410.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies