21 Nd 4/2016

09. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 12 odst. 2
  • ZŘS - § 383

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci manželů Z. V. a K. V., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 16 C 272/2015, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc, vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 16 C 272/2015, se podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Mostě.

Odůvodnění:


Z. V. (dále jen „manžel“) se návrhem podaným u Okresního soudu v Mostě dne 24.6.2015 domáhal vydání rozsudku, jímž by bylo rozvedeno jeho manželství s K. V. (dále jen „manželka“). Uvedl, že „ke zrušení manželského soužití došlo již v roce 1999“ z jeho strany a že „hlavním důvodem k rozvodu jsou exekuce manželky a půjčky od různých organizací a bank, které neuhradila“.

Okresní soud v Mostě usnesením ze dne 1.7.2015, č.j. 14 C 157/2015-4, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Ostravě jako soudu místně příslušnému. Vycházel ze zjištění, že „poslední společné bydliště manželů bylo na adrese v O., H., když na této adrese bydlí i manželka“ a dospěl k závěru, že „místně příslušný k projednání věci je Okresní soud v Ostravě“.

Okresní soud v Ostravě má naopak za to, že jsou dány důvody vhodnosti pro přikázání věci Okresnímu soudu v Mostě, neboť manžel se „již od roku 2000 zdržuje“ v obvodu tohoto soudu, „manželka je zcela nekontaktní, dle relace pošty na adrese v O., L., nemá schránku“ a „řízení bude s největší pravděpodobností probíhat v její nepřítomnosti“. Vychází dále z toho, že „bude nezbytné vyslechnout svědky k prokázání tvrzení, že manželé nesdílí společnou domácnost“ a „s ohledem na pobyt manžela v M. lze očekávat, že i navržení svědci budou mít faktický pobyt v tomto místě“, a že „konání ústního jednání v Ostravě není za tohoto stavu vhodné“.

Manžel se na výzvu soudu nevyjádřil, již v předchozím podání však požádal o umožnění jeho výslechu u Okresního soudu v Mostě „z důvodů zdravotních a finančních“. Manželce nebyla výzva doručována.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně.

Podle § 383 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále také jen „z. ř. s.“), je pro řízení (o rozvod manželství) příslušný soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení, a není-li ani takového soudu, obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení.

Důvody pro postup podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., pro které Okresní soud v Ostravě věc předložil Nejvyššímu soudu České republiky s návrhem, aby věc vedená u tohoto soudu pod sp. zn. 16 C 272/2015 byla z důvodu vhodnosti přikázána Okresnímu soudu v Mostě, shledává Nejvyšší soud České republiky opodstatněnými, a to jednak proto, že Okresní soud v Mostě je subsidiárním místně příslušným soudem podle § 383 z. ř. s., tedy jeho příslušnost je dána podpůrně pro případy, kdy zde není obecný soud manžela, který návrh nepodal, a jednak proto, že v řízení o rozvod manželství je soud zásadně povinen vyslechnout účastníky řízení (tj. zde rozvádějící se manžele). Bude-li věc přikázána Okresnímu soudu v Mostě, bude výslech (alespoň) jednoho z účastníků řízení (tj. manžela) moci učinit soud v místě bydliště tohoto účastníka, když z obsahu spisu je zřejmé, že manželka úmyslně zatajuje údaje o svém bydlišti, resp. místu, kde se zdržuje, patrně – podle tvrzení manžela – s cílem vyhnout se postihu ze strany svých věřitelů. Konečně je třeba přisvědčit názoru Okresního soudu v Ostravě, že lze očekávat, že i svědci navržení manželem k prokázání jeho tvrzení ohledně nevedení rodinné domácnosti s manželkou, budou mít bydliště v obvodu Okresního soudu v Mostě. Za této situace lze uzavřít, že věc bude u Okresního soudu v Mostě projednána rychleji a hospodárněji.

Nejvyšší soud České republiky proto věc přikázal Okresnímu soudu v Mostě podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 9. února 2016JUDr. Roman Fiala


předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 2. 2016, sp. zn. 21 Nd 4/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.ND.4.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies