29 NSCR 43/2016

25. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční, Insolvenční (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka Michala Vašíře, narozeného 1. dubna 1973, bytem v Rozseči nad Kunštátem 79, PSČ 679 73, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 31 INS 22933/2014, o insolvenčním návrhu věřitele Hypoteční banka, a. s., se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, identifikační číslo osoby 13584324, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. června 2015, č. j. KSBR 31 INS 22933/2014, 3 VSOL 499/2015-A-30, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :


Usnesením ze dne 26. ledna 2015, č. j. KSBR 31 INS 22933/2014-A-16 Krajský soud v Brně (dále jen „insolvenční soud“) zjistil úpadek dlužníka Michala Vašíře (bod I. výroku), prohlásil konkurs na jeho majetek (bod II. výroku), rozhodl, že konkurs bude veden jako nepatrný (bod III. výroku) a ustanovil insolvenčního správce (bod IV. výroku).Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením k odvolání dlužníka potvrdil rozhodnutí insolvenčního soudu v bodech I. a II. výroku.

Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (č. l. A-32).

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“), insolvenční soud ho usnesením ze dne 12. října 2015, č. j. KSBR 31 INS 22933/2014-A-33, doručeným dovolateli zvlášť dne 16. října 2015 (srov. doručenku u č. l. A-33) vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 10 dnů ode dne doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Přitom žádosti dovolatele o ustanovení zástupce ze dne 19. listopadu 2015 insolvenční soud usnesením ze dne 15. prosince 2015, č. j. KSBR 31 INS 22933/2014-A-36 (jež nabylo právní moci dne 5. ledna 2016), nevyhověl.

Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 25. února 2016


Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2016, sp. zn. 29 NSCR 43/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.NSCR.43.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies