7 Tdo 154/2016

10. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Trestní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrZ - § 206 odst. 1,3
  • TrZ - § 24 odst. 1 písm. c)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 10. 2. 2016, konaném v řízení o dovolání obviněného A. K., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 6 To 490/2015, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 6 T 227/2014, takto:


Podle § 265h odst. 3 tr. ř. se odkládá výkon trestu odnětí svobody v trvání dvou let, který byl obviněnému A. K. uloženrozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 9. 2015, sp. zn. 6 T 227/2014, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 6 To 490/2015.

O d ů v o d n ě n í


Obviněný A. K. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 6 To 490/2015, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 9. 2015, sp. zn. 6 T 227/2014. S odkazem na důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. d), e), g) tr. ř. se obviněný dovoláním domáhá toho, aby Nejvyšší soud zrušil napadené usnesení a přikázal Krajskému soudu v Ústí nad Labem věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout, případně aby zrušil rozhodnutí obou soudů a vrátil věc státnímu zástupci k došetření.

V průběhu řízení, které po podání dovolání koná podle § 265h tr. ř. soud prvního stupně, samosoudce Okresního soudu v Ústí nad Labem navrhl, aby Nejvyšší soud odložil výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody v trvání dvou let, který byl obviněnému v této věci uložen za pomoc k přečinu zpronevěry podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku, § 206 odst. 1, 3 tr. zákoníku. Samosoudce v návrhu poukázal na to, že v dovolání je uplatněn širší okruh námitek ohledně okolností, jimiž se soudy v původním řízení nezabývaly, a že pokud by dovolání bylo úspěšné, mohl by výkon trestu odnětí svobody mít pro obviněného obtížně napravitelné následky. Návrh byl Nejvyššímu soudu spolu se spisy předložen dne 27. 1. 2016.

Nejvyšší soud shledal, že návrh samosoudce lze akceptovat.

S ohledem na povahu a rozsah vytýkaných vad lze připustit, že výsledkem dovolacího řízení reálně může být i zrušení napadeného rozhodnutí. V takovém případě by odpadl důvod pro výkon uloženého trestu odnětí svobody. Odkladem výkonu trestu je namístě předejít tomu, aby obviněný byl ve výkonu trestu odnětí svobody na podkladě rozhodnutí, které by mohlo být následně zrušeno.

Nejvyšší soud proto v souladu s ustanovením § 265h odst. 3 tr. ř. a ve lhůtě uvedené v tomto ustanovení rozhodl odložit výkon uloženého trestu odnětí svobody. Tento odklad platí do doby, než bude rozhodnuto o dovolání obviněného.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 10. února 2016


JUDr. Petr Hrachovec
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 7 Tdo 154/2016, ECLI:CZ:NS:2016:7.TDO.154.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies