33 Cdo 1023/2016

16. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 30
  • OSŘ - § 138
  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobce JUDr. J. S., proti žalovanému R. P., o 8.715,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 8 C 54/2003, o dovoláních žalovaného proti usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. 5. 2015, č.j. 12 Co 171/2015-226, a ze dne 29. 9. 2015, č.j. 12 Co 382/2015-241, takto:
I. Dovolací řízení se zastavují.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 28. 5. 2015, č.j. 12 Co 171/2015-226, potvrdil usnesení ze dne 16. 1. 2015, č.j. 8 C 54/2003-215, kterým Okresní soud v Šumperku nepřiznal žalovanému pro řízení o dovolání osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Podle odvolacího soudu žalovaný neosvědčil, že jeho poměry odůvodňují přiznání osvobození od soudního poplatku, nehledě na to, že jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva. Usnesením ze dne 29. 9. 2015, č.j. 12 Co 382/2015-241, Krajský soud v Ostravě -pobočka v Olomouci potvrdil usnesení ze dne 28. 7. 2015, č.j. 8 C 54/2003-236, kterým Okresní soud v Šumperku zastavil pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 10. 4. 2014, č.j. 12 Co 1236/2007-188.

Žalovaný podal proti rozhodnutím odvolacího soudu dovolání.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen „o.s.ř.“).

Ze spisu se podává, že rozsudkem ze dne 6. 9. 2007, č.j. 8 C 54/2003-117, Okresní soud v Šumperku (mimo jiné) uložil žalovanému zaplatit žalobci 8.715,30 Kč s příslušenstvím a rozhodl o nákladech řízení účastníků a státu. K odvolání žalovaného Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci rozsudkem ze dne 10. 4. 2014, č.j. 12 Co 1236/2007-188, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. V dovolání z 23. 6. 2014, kterým napadl rozsudek Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 10. 4. 2014, č.j. 12 Co 1236/2007-188, požádal žalovaný o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce (Mgr. Michala Zahnáše, advokáta). Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 16. 1. 2015, č.j. 8 C 54/2003-215, nepřiznal žalovanému pro řízení o dovolání osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesením ze dne 28. 5. 2015, č.j. 12 Co 171/2015-226, Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil. Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 26. 6. 2015, č.j. 8 C 54/2003-229, vyzval žalovaného, aby do deseti dnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek z dovolání 5.000,- Kč (§ 6 odst. 8 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 23 bod 1 písm. a/ sazebníku poplatků, dále jen „zákon č. 549/1991 Sb.“, „sazebník“); součástí výzvy bylo řádné poučení o následcích nezaplacení soudního poplatku. Výzva byla žalovanému doručena 8. 7. 2015. Usnesením ze dne 26. 6. 2015, č.j. 8 C 54/2003-230, Okresní soud v Šumperku vyzval žalovaného, aby – nemá-li právnické vzdělání – si do čtrnácti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem pro dovolací řízení advokáta a aby jeho prostřednictvím nahradil nebo doplnil dovolání z 23. 6. 2014; o následcích nevyhovění výzvě žalovaného řádně poučil. Protože žalovaný nezaplatil soudní poplatek z dovolání, Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 28. 7. 2015, č.j. 8 C 54/2003-236, zastavil řízení o dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 10. 4. 2014, č.j. 12 Co 1236/2007-188 (§ 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb.). K odvolání žalovaného Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 29. 9. 2015, č.j. 12 Co 382/2015-241, potvrdil usnesení, kterým soud prvního stupně zastavil dovolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání. V dovolání z 9. 11. 2015, kterým napadl usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. 9. 2015, č.j. 12 Co 382/2015-241, žalovaný (opakovaně) požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení (Mgr. Michala Zahnáše, advokáta). Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 30. 11. 2015, č.j. 8 C 54/2003-246, vyzval žalovaného, aby do sedmi dnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek z dovolání (proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. 9. 2015, č.j. 12 Co 382/2015 241), který činí 2.000,- Kč (položka 23 bod 2 sazebníku); součástí výzvy bylo řádné poučení o následcích nezaplacení soudního poplatku. Usnesením ze dne 30. 11. 2015, č.j. 8 C 54/2003-247, Okresní soud v Šumperku vyzval žalovaného, aby – nemá-li právnické vzdělání – si do čtrnácti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím nahradil nebo doplnil dovolání z 9. 11. 2015; o následcích nevyhovění výzvě žalovaného řádně poučil. Žalovaný na obě výzvy reagoval podáním z 18. 12. 2015, kterým zopakoval žádost o přiznání osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce (Mgr. Michala Zahnáše, advokáta).

Podle ustanovení § 30 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).

Podle ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. může předseda senátu na návrh přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Z ustanovení § 241 o.s.ř. se podává, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, a/ je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b/ je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2). Odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 3). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).

V projednávané věci dovolací soud uzavřel, že nejsou splněny předpoklady pro to, aby dovolateli byl pro řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. 5. 2015, č.j. 12 Co 171/2015-226, a pro řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. 9. 2015, č.j. 12 Co 382/2015-241, ustanoven zástupce z řad advokátů, uplatňuje-li těmito dovoláními zřejmě bezúspěšné právo (srov. § 138 odst. 1 část věty před středníkem o.s.ř.).

O zřejmě bezúspěšné uplatňování práva jde ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. zpravidla tehdy, je-li již ze samotných údajů (tvrzení) účastníka, z toho, co je soudu známo z obsahu spisu, z jiné úřední činnosti nebo z toho, co je obecně známo, bez dalšího nepochybné, že požadavku účastníka nemůže být vyhověno. O zřejmě bezúspěšné uplatňování (řádného nebo mimořádného) opravného prostředku pak jde zejména tehdy, jestliže byl podán opožděně, osobou, která k němu není (subjektivně) oprávněna, nebo je objektivně nepřípustný, nebo jestliže (s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo) je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 67/2014).

S ohledem na závěry, které přijal Nejvyšší soud v usnesení ze dne 4. 11. 2014, sen. zn. 29 NSČR 82/2014, a v usnesení ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSČR 9/2015, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 78/2015, dovolací soud řízení o dovoláních zastavil (§ 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 16. března 2016
JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2016, sp. zn. 33 Cdo 1023/2016, ECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.1023.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies