3 Tdo 103/2016

17. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Trestní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 265i odst. 1 písm. e)
  • TrZ - § 205 odst. 1 písm. b)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 17. 2. 2016 v řízení o dovolání podaném V. P., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 8 To 186/2015, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 11 T 226/2014, takto:
Podle § 265g odst. 2 trestního řádu se bere na vědomí zpětvzetí dovolání obviněné V. P.
Odůvodnění:


Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 23. 2. 2015, sp. zn. 11 T 226/2014 byla V. P. uznána vinnou zločinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 3, odst. 4 písm. a) trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb., účinného od 1. 1. 2010, dále jen tr. zákoník), dílem dokonaným, dílem ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku (pod body 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 výroku o vině), spáchaným formou spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, a dále přečinem porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku (pod body 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 výroku o vině), spáchaným formou spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, když příslušný skutkový děj je podrobně popsán ve výrokové části citovaného rozsudku. Za uvedenou trestnou činnost byla odsouzena k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyři roky, pro jehož výkon byla zařazena do věznice s ostrahou. Výrokem podle § 228 odst. 1 trestního řádu (dále jen tr. ř.), § 229 odst. 1 tr. ř. a § 229 odst. 3 tr. ř. bylo rozhodnuto o náhradě škody. Naproti tomu byla podle § 226 písm. c) tr. ř. zproštěna obžaloby pro skutky, podrobně popsané ve výrokové části citovaného rozsudku, v nichž obžaloba spatřovala dílčí útoky pokračujících trestných činů krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 4 písm. a), c) tr. zákoníku a porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2, 3 tr. zákoníku. Stejným rozsudkem bylo rovněž rozhodováno o vině spoluobžalovaných J. K., S. S., a V. S.

V předmětné věci podali J. K., S. S., V. P. a příslušná státní zástupkyně odvolání, o kterých rozhodl Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 8 To 186/2015, tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. ř. z podnětu státní zástupkyně napadený rozsudek zrušil ve výroku o trestu ve vztahu k obviněné V. S. a podle § 259 odst. 3 tr. ř. nově rozhodl tak, že obviněné V. S. uložil úhrnný trest odnětí svobody v trvání třiceti měsíců, pro jehož výkon byla zařazena do věznice s dozorem. Podle § 256 tr. ř. byla odvolání J. K., S. S. a V. P. zamítnuta.

Obviněná V. P. podala prostřednictvím své obhájkyně v zákonné lhůtě dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 8 To 186/2015, jímž bylo rozhodnuto o jejím odvolání proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 23. 2. 2015, sp. zn. 11 T 226/2014.

Dovolání obviněné bylo dne 20. 1. 2016 předloženo Nejvyššímu soudu, avšak následně obviněná prostřednictvím svého obhájce přípisem ze dne 26. 1. 2016 vzala své dovolání výslovně zpět.

Je tedy zřejmé, že poté, co byla věc předložena Nejvyššímu soudu, a zároveň dříve, než bylo o dovolání rozhodnuto, obviněná vzala své dovolání výslovným prohlášením zpět, a to písemným podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 27. 1. 2016.

Podle § 265g odst. 1 trestního řádu (dále jen tr. ř.) věty první osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě. Podle odst. 2 téhož zákonného ustanovení zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

S ohledem na výše uvedené předseda senátu Nejvyššího soudu vzal podle ustanovení § 265g odst. 2 tr. ř. zpětvzetí dovolání obviněné na vědomí, když neshledal žádných překážek, které by tomuto postupu bránily.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. 2. 2016JUDr. Vladimír Jurka
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2016, sp. zn. 3 Tdo 103/2016, ECLI:CZ:NS:2016:3.TDO.103.2016.2, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies