25 Cdo 97/2016

25. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • PozKom - § 26 odst. 7
  • PozKom - § 27

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně Mgr. H. R., zastoupené JUDr. Filipem Josefem, advokátem se sídlem v Hodoníně, Velkomoravská 378/1, proti žalovanému městu Hodonín, se sídlem městského úřadu v Hodoníně, Masarykovo nám. 53/1, za účasti České podnikatelské pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/23, IČO 63998530, jako vedlejší účastnice na straně žalovaného, o zaplacení 198.747,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 16 C 137/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 9. 2015, č. j. 17 Co 215/2014-198, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 9. 2015, č. j. 17 Co 215/2014-198, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť uplatněné námitky nesměřují proti právním otázkám, na jejichž vyřešení závisí napadené rozhodnutí.

Dovolatelka rekapituluje dosavadní průběh řízení a vytýká odvolacímu soudu výklad pojmů závada ve schůdnosti podle § 26 odst. 7 a § 27 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a stavební a dopravně-technický stav chodníku podle § 27 odst. 1 tohoto zákona. Pomíjí však, že odvolací soud shledal v namrzlém místě o rozměru asi 2 x 2 metry v prohlubni chodníku závadu ve schůdnosti, ovšem s tím, že žalovaný prokázal naplnění tzv. liberačního důvodu, tj. že vzhledem k okolnostem vzniku závady nebylo v mezích možností žalovaného závadu zmírnit ani na ni předepsaným způsobem upozornit. Proti závěru o liberaci dovolatelka námitky nevznáší, a je tedy zřejmé, že rozhodnutí odvolacího soudu je založeno na závěru, který není dovoláním dotčen, a vzhledem k vázanosti dovolacího soudu uplatněnými námitkami (§ 242 odst. 1 o. s. ř.) nepodléhá dovolacímu přezkumu. Závěr odvolacího soudu, že chodník, na němž žalobkyně upadla, byl kromě existující závady ve schůdnosti navíc celkově ve špatném stavebně-technickém stavu, přičemž tato okolnost odpovědnost žalovaného za škodu nezakládá, je v souladu s výslovnou dikcí § 27 odst. 1 citovaného zákona i ustálenou judikaturou dovolacího soudu, a námitky jej zpochybňující proto přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. založit nemohou.

Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. února 2016

JUDr. Petr Vojtek


předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2016, sp. zn. 25 Cdo 97/2016, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.97.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies