30 Cdo 5733/2015

24. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce A. L., zastoupeného JUDr. Josefem Kolkou, advokátem se sídlem ve Varnsdorfu, Palackého 2760, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody ve výši 64.000.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 177/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2013, č. j. 17 Co 532/2012-117, takto:


I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 2 (dále již „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 12. září 2012, č. j. 14 C 177/2010-98, zamítl žalobu o zaplacení částky 64.000.000,- Kč, kterou z titulu tvrzených nároků podle zákona č. 82/1998 Sb. podal žalobce proti žalované, a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení. K odvolání žalobce Městský soud v Praze (dále již „odvolací soud“) v záhlaví označeným rozsudkem podle § 219 o. s. ř. potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Rozsudek odvolacího soudu byl doručen advokátu žalobce do jeho datové schránky dne 21. února 2013.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal sám žalobce dovolání, které bylo doručeno soudu prvnímu stupně dne 18. března 2013. V dovolání žalobce současně požádal, aby mu byl pro toto dovolací řízení ustanovení advokát.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 21. května 2015, č. j. 14 C 177/2010-196, ustanovil žalobci pro dovolací řízení advokáta JUDr. Josefa Kolku; toto usnesení nabylo právní moci dne 5. září 2015.

Proti posledně označenému usnesení soudu prvního stupně podal žalobce odvolání, které následně vzal zpět, v důsledku čehož odvolací soud usnesením ze dne 19. srpna 2015, č. j. 17 Co 272/2015-206, odvolací řízení zastavil; toto usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 5. září 2015.

Doplnění dovolání prostřednictvím ustanoveného advokáta žalobce bylo odesláno z datové schránky advokáta dne 13. listopadu 2015 a týž den doručeno do datové schránky soudu prvního stupně.

Nejvyšší soud po přezkoumání věci dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.

Podle § 241b odst. 3 věty druhé o. s. ř. nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až po uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Podle § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu, a ve věcech dědických též tehdy, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u notáře, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví.

Podle ustanovení § 57 o. s. ř. se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin (odstavec 1).

Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (odstavec 2). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odstavec 3).

Podle § 50b odst. 1 o. s. ř. má-li účastník zástupce, doručuje se pouze zástupci, nestanoví-li zákon jinak.

Podle § 50b odst. 2 o. s. ř. má-li účastník zástupce s procesní plnou mocí, nařídí předseda senátu doručení písemnosti (elektronického dokumentu) jen tomuto zástupci, nestanoví-li zákon jinak.

Podle § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „zákon č. 300/2008 Sb.“), dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu; podle odstavce 6 téhož ustanovení doručení dokumentu podle odstavce 3 nebo 4 má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

V daném případě žalobci od 5. září 2015 (právní moc usnesení soudu prvního stupně, jímž byl žalobci ustanoven advokát pro zastupování v tomto dovolacím řízení) začala plynout (nová) dvouměsíční lhůta, která ovšem marně skončila dne 5. listopadu 2015, neboť žalobce prostřednictvím svého ustanoveného advokáta své dovolání doplnil podáním, které bylo doručeno soudu prvního stupně až (v pátek dne) 13. listopadu 2015, po uplynutí dvouměsíční lhůty, tedy již opožděně.

S přihlédnutím k tomu, že zmeškání dovolací lhůty nelze prominout (§ 240 odst. 2 věta první o. s. ř.), Nejvyšší soud dovolání žalobce podle § 243c odst. 3 věty první a § 218a o. s. ř. - protože to v rozporu s ustanoveními § 241b odst. 1 a § 208 odst. 1 o. s. ř. neučinil soud prvního stupně - odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se v souladu s § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř. neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 24. února 2016

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2016, sp. zn. 30 Cdo 5733/2015, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.5733.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies