29 Cdo 5404/2015

25. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 338k odst. 6

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci žalobce TopQer s. r. o., se sídlem v Ostravě - Třebovicích, Na Heleně 5004/2, PSČ 722 00, identifikační číslo osoby 28589904, proti žalovanému J. T., o zaplacení 4.740.912,42 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 Cm 35/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. prosince 2014, č. j. 5 Cmo 392/2014-34, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 15. září 2014, č. j. 26 Cm 35/2013-25, zastavil řízení o zaplacení 4.740.912,42 Kč s příslušenstvím (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce, zastoupen JUDr. E. J., jakožto správkyní závodu, dovolání.

Podle § 32 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), každý, kdo v řízení vystupuje jako zástupce účastníka, popřípadě jako jeho další zástupce, musí své oprávnění doložit již při prvním úkonu, který ve věci učinil.

JUDr. E. J. v projednávané věci nesvědčí zákonné zástupčí právo podle § 338k odst. 6 o. s. ř. (v podrobnostech viz dále), a její oprávnění zastupovat žalobce při podání dovolání nebylo doloženo; proto ji soud prvního stupně vyzval usnesením ze dne 2. listopadu 2015, č. j. 26 Cm 35/2013-74 (jež jí bylo doručeno dne 4. listopadu 2015), aby své oprávnění doložila ve lhůtě 7 dnů. Současně ji poučil, že neučiní-li tak, bude řízení pro nedostatek podmínek řízení zastaveno.

JUDr. E. J. podáním ze dne 12. listopadu 2015 (č. l. 75) sdělila, že podle jejího názoru je oprávněna v projednávané věci zastupovat dovolatele jako správkyně jeho závodu podle § 338k odst. 6 o. s. ř.; jiné oprávnění není s to doložit.

Podle § 338k odst. 6 o. s. ř. ve sporech a v jiných řízeních, v nichž je povinný účastníkem a které se týkají závodu, je správce oprávněn povinného zastupovat i bez jeho souhlasu; má přitom obdobné postavení jako zástupce účastníka na základě procesní plné moci (§ 28a odst. 1). Po dobu, po kterou správce závodu zastupuje povinného, nesmí jiné osoby povinného zastupovat nebo za něj jednat.

V projednávané věci se žalobce domáhá vůči žalovanému zaplacení shora uvedené částky z titulu náhrady škody, kterou mu měl žalovaný způsobit jako jeho jednatel porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, resp. porušením povinnosti podat včas insolvenční návrh.

Z ustálené judikatury Nejvyššího soudu se podává, že vztah mezi členem statutárního orgánu obchodní společnosti a touto obchodní společností, a tudíž ani závazky z tohoto vztahu vzniklé, nejsou součástí závodu společnosti (srov. v podrobnostech rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. prosince 2011, sp. zn. 29 Cdo 1499/2009, uveřejněný pod číslem 53/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. prosince 2011, sp. zn. 29 Cdo 2915/2010; označená rozhodnutí jsou veřejnosti dostupná – stejně jako další rozhodnutí dovolacího soudu přijatá po 1. lednu 2001 - na webových stránkách Nejvyššího soudu). Není-li závazek k náhradě škody způsobené porušením povinnosti jednatele při výkonu funkce součástí závodu, netýká se závodu ani řízení o žalobě na nahrazení této škody. Správci závodu tudíž nesvědčí zákonné zástupčí právo podle § 338k odst. 6 o. s. ř. (srov. shodně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2016, sp. zn. 29 Cdo 4266/2015, a v něm citovanou judikaturu).

Opačný názor správkyně závodu v projednávané věci přehlíží, že zástupčí oprávnění podle § 338k odst. 6 o. s. ř. není neomezené. Stejně tak ne všechna řízení, jež jsou ve výsledku způsobilá ovlivnit majetek společnosti, mohou být podřazena posledně označenému ustanovení. Přisvědčit pak nelze ani dalším argumentům, podle kterých závěr o nedostatku zástupčího oprávnění správce závodu činí z výkonu rozhodnutí (exekuce) postižením závodu neefektivní nástroj (k namítaným možnostem jednatelů činit za povinného právní jednání srov. zejm. § 338k odst. 1 až 3 o. s. ř.).

Práva věřitelů povinného jsou dostatečně chráněna jak ustanoveními § 159 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (v poměrech právní úpravy účinné do 31. prosince 2013 srov. § 135 odst. 2 a § 194 odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku), § 68 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a § 98 až 100 zákona č. 182/2006 Sb., úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), tak i úpravou výkonu rozhodnutí (exekuce) postižením tvrzené pohledávky povinného (za členy jeho statutárního orgánu) v § 312 a násl. o. s. ř. a § 63 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu).

Jelikož podle § 338k odst. 6 o. s. ř. není JUDr. E. J. oprávněna zastupovat žalobce při podání dovolání v projednávané věci a jiné oprávnění přes výzvu soudu prvního stupně nedoložila, Nejvyšší soud podle § 243b, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil dovolací řízení pro nedostatek podmínek řízení, spočívající v absenci průkazu oprávnění JUDr. E. J. zastupovat žalobce.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 in fine o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II. bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 25. února 2016


JUDr. Petr Š u k
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2016, sp. zn. 29 Cdo 5404/2015, ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.5404.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies