26 Cdo 3731/2015

17. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. c)
  • OSŘ - § 243f odst. 3
  • EŘ - § 42 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobkyně R. M. Š., R. p. P., zastoupené JUDr. Vilémem Urbišem, advokátem se sídlem v Bruntále, Dr. E. Beneše 1497/21, proti žalované Z. F., se sídlem v Děčíně, Tržní 1873, insolvenční správkyni dlužníka A. H., D., zastoupené Mgr. Ludmilou Pražákovou, advokátkou se sídlem v Praze 5 - Smíchově, Matoušova 515/12, o vyloučení věcí z exekuce, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 17 C 43/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. května 2015, č. j. 8 Co 106/2015-159, takto:
I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.178 Kč k rukám JUDr. Viléma Urbiše, advokáta se sídlem v Bruntále, Dr. E. Beneše 1497/21, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.


O d ů v o d n ě n í :Žalovaná napadla dovoláním rozsudek odvolacího soudu, kterým potvrdil rozsudek Okresního soudu v Bruntále ze dne 28. 1. 2015, č. j. 17 C 43/2014-131, jímž vyloučil z exekuce tam specifikované nemovitosti a uložil žalované zaplatit náklady řízení, současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Dovolání žalované není podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, přípustné.Závěr odvolacího soudu, že předmětné nemovitosti mají být vyloučeny z exekuce, neboť k nim má žalobkyně (nyní bývalá manželka povinného) právo nepřipouštějící exekuci, je správný.

Jelikož exekuce, v jejímž rámci měly být prodány předmětné nemovitosti, byla zahájena před 1. 1. 2013, je třeba projednávanou věc i v současné době posuzovat podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve zněních účinných do 31. 12. 2012 (čl. II., bod 1. a čl. IV., bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony), dále jen „e. ř. ve znění do 31. 12. 2012“ (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2015, sp. zn. 21 Cdo 4525/2014, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2015, sp. zn. 31 Cdo 4087/2013).

Podle § 42 odst. 1 e. ř. ve znění do 31. 12. 2012 (obdobně i § 262a odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2012) bylo sice možné provést exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů i pro vymáhání závazku jen jednoho z manželů, muselo však jít o závazek, který vznikl za trvání manželství (byť jen jednomu z manželů). Zjistil-li soud prvního stupně, že žalobkyně uzavřela manželství s povinným R. M. dne 10. 7. 2010 a dluh vznikl povinnému již v roce 2008 (v prodlení s jeho plněním byl od 6. 11. 2008), je nadbytečné zabývat se tím, zda předmětné nemovitosti byly ve výlučném vlastnictví žalobkyně, případně zda se považují za majetek patřící do jejího společného jmění s povinným. Ani v případě, že by nemovitosti patřily do společného jmění žalobkyně a povinného (popř. by se za takový společný majetek pro účely exekuce považovaly), nemohly být podle ustálené judikatury (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 9. 2010, sp. zn. 20 Cdo 4010/2008), od níž není důvod se odchýlit ani v této věci, postiženy exekucí pro uspokojení závazku povinného, který vznikl před uzavřením manželství.

Dovolání proti výrokům, jimiž bylo rozhodnuto o nákladech řízení před soudy obou stupňů, není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť jde o peněžité plnění nepřevyšující 50.000 Kč.

O návrhu na odklad vykonatelnosti (správně právní moci), který neshledal důvodným, dovolací soud v souladu se svou ustálenou praxí nerozhodoval.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).

V Brně dne 17. února 2016

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2016, sp. zn. 26 Cdo 3731/2015, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.3731.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies