30 Cdo 4621/2015

18. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 30
  • OSŘ - § 241b odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce Ing. M. Š., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 50 000 000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 399/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 6. 2015, č. j. 55 Co 218/2015-29, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně, jímž soud zastavil řízení o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků a zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (proti usnesení odvolacího soudu ze dne 6. 1. 2015, č. j. 55 Co 509/2014-16, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o nepřiznání osvobození od soudních poplatků a neustanovení zástupce z řad advokátů).Soud prvního stupně odůvodnil zastavení řízení o osvobození od soudních poplatků tím, že žalobce shodně jako v první žádosti toliko uvedl, že má nulové příjmy i úspory a je evidován na úřadu práce, aniž by tato svá tvrzení doložil. K žádosti pouze připojil své prohlášení o osobních a majetkových poměrech, v němž zopakoval, že mu není znám zdroj, ze kterého by mohl zaplatit soudní poplatky a advokáta, a je evidován na úřadu práce. Žalobce neuvedl žádné nové skutečnosti či změnu majetkových poměrů, které by odůvodňovaly přiznání osvobození od soudních poplatků oproti předchozímu pravomocnému rozhodnutí o stejné žádosti žalobce. Ve vztahu k žádosti žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení soud prvního stupně poukázal, že žalobce nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, když žalobce své majetkové poměry neosvědčil, nedoložil, kde čerpá prostředky na svou obživu, z jakého důvodu si tyto prostředky neobstarává prací, ačkoliv je vysokoškolského vzdělání. Podle soudu prvního stupně tedy žalobce neprokázal, že by jeho poměry byly výjimečně nuzné.

Podle odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu soud prvního stupně správně vycházel z toho, že o žalobcově žádosti o osvobození od soudních poplatků již bylo pravomocně rozhodnuto a další žádost neobsahovala nic nového. Jelikož u žalobce nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, nelze mu ustanovit zástupce. Krom toho z obsahu spisu se nepodává, že by žalobce dovolání proti dřívějšímu rozhodnutí skutečně podal, neboť ze dne 5. 3. 2015 je ve spise jen žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Z podání není zřejmé, že by žalobce dovolání skutečně podal. Za takové situace, při vědomí uplynutí dovolací lhůty, lze též usuzovat, že ze strany žalobce jde o zjevně bezúspěšné uplatňování práva. I taková okolnost by byla překážkou vyhovění jeho návrhu.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním s tím, nechť příslušné upřesnění dovolání provede zástupce, který bude pro tento účel ustanoven, když současně připojil i novou žádost o ustanovení zástupce a nové potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech.

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 14. 9. 2015, č. j. 31 C 399/2014-50, dovolatele vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 6. 2015, č. j. 55 Co 218/2015-29, s tím, že nebude-li do 15 dnů ode dne doručení usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Na tuto výzvu soudu, která byla dovolateli doručena dne 18. 9. 2015, dovolatel nijak nereagoval. Plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání nebyly soudu předloženy. Z obsahu spisu současně vyplývá, že rozhodnutím předsedy České advokátní komory ze dne 27. 7. 2015 byl dovolateli určen advokát Mgr. Michal Sedlář k poskytnutí právní služby, a to „posouzení právního stavu ve věci dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze, č. j. 55 Co 509/2014-16, příp. sepis a zastoupení v řízení.“

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací. Dospěje-li dovolací soud k závěru, že v řízení o dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, jsou ve smyslu § 30 o. s. ř. splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů, pak tohoto zástupce dovolateli sám ustanoví. Dospěje-li dovolací soud k závěru, že v řízení o dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, nejsou splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván (v řízení o dovolání proti onomu usnesení) k odstranění tohoto nedostatku, je to důvodem pro zastavení dovolacího řízení (§ 104 odst. 2, § 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř.) (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015; publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 78/2015).

Podle § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).

Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

V daném případě se dovolací soud ztotožnil se závěrem soudů nižších stupňů, že nejsou ve smyslu § 30 o. s. ř. splněny předpoklady pro to, aby dovolateli byl v tomto dovolacím řízení ustanoven zástupce z řad advokátů, neboť tento nedoložil, že jsou u něj předpoklady, aby byl soudem podle § 138 odst. 1 o. s. ř. osvobozen od soudních poplatků (podle § 241a odst. 6 o. s. ř. v dovolání nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy), když v tomto směru lze plně odkázat na závěry soudů nižších stupňů.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit dovolateli advokáta pro řízení o dovolání a kdy dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.


V Brně dne 18. února 2016

Mgr. Vít Bičák
pověřený člen senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 2. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4621/2015, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.4621.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies